✕  Lukk søk

Tekstforfatting (7055)

Innledning

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
 • Teoretiske perspektiver på skriving som påvirkning
 • Hard sell og soft sell
 • Ideprosessen
 • Skriveprosessen
 • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
 • Presentasjon, kundekontakt

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har bred kunnskap om den den rolle språket spiller i utvikling av markedskommunikasjonsløsninger
 • har bred teoretisk og praktisk kunnskap om kreative, språklige og dramaturgiske teknikker som hard sell, soft sell og problem/løsning i utvikling av tekster til reklame og andre markedskommunikasjonsformer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innen fagområdet tekstforfatting og er i stand til å oppdatere kunnskapen innen fagområdet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle tekster til ulike print-, nett- og etermedier i den hensikt å informere og påvirke målgruppene, selge varer og tjenester samt i utvikling av merkevarer
 • kan presentere og argumentere for sin løsning overfor oppdragsgiver

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse til å vurdere tekst som et kommunikasjonsstrategisk virkemiddel
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen tekstfeltet både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse (valgemne)

Bachelor i administrasjon og ledelse (valgemne)

Bachelor i innholdsmarkedsføring (basisemne)

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet

Anbefalt tidsbruk

.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG) Består av tre obligatoriske innsendingsoppgaver. Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.v