✕  Lukk søk

Anatomi og fysiologi 3 (7092)

Innledning

Emnet introduserer studentene for sentrale temaer i fysiologi og anatomi. I emnet lærer studentene om blod og immunologi, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, nyrene og urinveiene, reproduksjonssystemet og skjelett- og muskelanatomi på trunkus.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjøre rede for respirasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hovedstrukturene i øvre og nedre luftveier samt deres funksjon
 • kan gjøre rede for alveolenes oppbygning og virkemåte
 • kan forklare mekanismene bak lungenes ventilasjon
 • kan gjøre rede for lungenes gassutveksling og hvordan gasser transporteres i blod
 • kan forklare hvilke faktorer som påvirker ventilasjonen og reguleringsmekanismene som ligger til grunn (regulering via sentrale og perifere kjemoreseptorer)
 • kan navngi de forskjellige celletypene i blodet
 • kan beskrive hovedfunksjonen til de forskjellige celletypene i blodet     
 • kan gjengi immunsystemets viktigste oppgaver
 • kan beskrive de spesifikke og de uspesifikke forsvarsmekanismer
 • kan gjøre rede for fordøyelsessystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for de ulike prosessene i fordøyelsen
 • kan gjøre rede for nyrenes oppgaver
 • kan skissere og beskrive nyrenes- og urinveienes oppbygning
 • kan gjøre rede for nyrenes ulike arbeidsmåter (filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon)
 • kan gjøre rede for nyrenes behandling av viktige stoffer (glukose, proteiner og salter) 
 • kan beskrive hvordan nyrene bidrar til regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet
 • kan gjøre rede for reproduksjonssystemets hovedoppgaver
 • kan skissere og beskrive reproduksjonssystemets oppbygning
 • kan gjøre rede for kjønnshormonenes virkningsmekanismer
 • kan gjøre rede for dannelsen av kjønnsceller

Ferdigheter

Studenten...

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av respirasjonssystemet, nyre/urinveier, fordøyelsessystemet og reproduksjonsorganene
 • kan beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i truncus og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning på de viktigste enkeltmusklene på trunkus

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Arbeid med pensum, videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver.

Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell multiple choice eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Individuell multiple choice eksamen

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt  

Merknader

.