✕  Lukk søk

Økonomisk analyse og styring (ØAS4100)

Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Introduksjon til økonomistyring og finansiering
 • Måling og presentasjon av finansiell stilling
 • Måling og presentasjon av finansiell ytelse
 • Utarbeidelse av kontantstrømanalyse
 • Analyse og tolkning av årsregnskap
 • Kostnadsteori
 • Kalkulasjon
 • Investeringsanalyse
 • Kapitalkilder og kapitalanskaffelse
 • Styring av arbeidskapital
 • Beregning av kundelønnsomhet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om teorier, modeller og teknikker for økonomistyring
 • kjenner til økonomistyringssystemer og har innsikt i utvikling av slike systemer og deler av systemer i forskjellige sammenhenger
 • har kunnskap om hvordan interne og eksterne mekanismer kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre selskapsledelse
 • kjenner til utarbeidelse av finansregnskap og de viktigste delrapportene som inngår

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive funksjonene til finansregnskap, driftsregnskap og finansiell styring i moderne organisasjoner
 • kan presentere nøkkelinnhold fra finansregnskapet til interne og eksterne brukere
 • kan utarbeide nøkkeltall for å kunne evaluere lønnsomhet, effektivitet, likviditet og risiko i bedrifter
 • kan løse praktiske bedriftsøkonomiske problemer ved hjelp av driftsregnskapsteknikker
 • kan foreta lønnsomhetsanalyser innen investeringsbeslutninger og kunne treffe beslutninger på basis av slike analyser
 • kan beregne kostnader ved ulike kapitalkilder i bedrifter og beregne avkastningskrav for risikoutsatte investeringer
 • kan benytte verktøy fra investeringsanalysen for å verdsette bedrifter
 • kan benytte verktøy fra økonomistyring og investeringsanalyse for å analysere kundelønnsomhet
 • kan anvende relevant programvare

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle økonomiske data
 • har helhetlig innsikt i økonomistyring

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av gjennomgang av teori og øvingsoppgaver. 

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Selvstudier: 116 timer

Eksamen: 48 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Fire timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst.