✕  Lukk søk

Foretaksrett II (6087)

Innledning

Foretaksrett II er et påbyggingskurs til Foretaksrett, og inneholder følgende temaer:

 • saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning
 • personvern i arbeidsforhold
 • pris- og konkurranserett
 • økonomisk kriminalitet
 • styrets ansvar og plikter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning, og har kunnskap om hvordan en sikrer at den enkeltes interesser blir ivaretatt på en objektiv og saklig måte av forvaltningen
 • kjenner til reglene for personvern i arbeidsforhold
 • har kunnskap om pris- og konkurranserett og hvilke regler som gjelder i markedet
 • har kunnskap om økonomisk kriminalitet, herunder forhold som kan medføre strafferettslig ansvar
 • har kunnskap om styrets oppgaver og ansvar, med vekt på reglene i aksjeloven

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere, vurdere og løse rettslige problemstillinger innen emnets lovområder
 • kan identifisere rettslige formål/ hensyn innen emnets lovområder
 • kan drøfte forholdet mellom rettsregler og etiske normer

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rettsreglenes betydning for god virksomhetsstyring
 • kan vurdere risikoelementer ved virksomhetsstyring
 • kan vurdere de rettslige rammene som gjelder for offentlig forvaltning

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere 

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

140 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne tekster, enkel kalkulator og godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Kontinuasjon

Lik eksamensform som ordinær