✕  Lukk søk

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering (6091)

Innledning

Kurset er et videregående kurs i regnskap, og inneholder følgende temaer; 

Bokføringsreglene

 • Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
 • Retting
 • Dokumentasjon

Regnskapsorganisering

 • Internkontroll, behov, formål og ansvar
 • Komponenter i den interne kontrollen - COSO
 • Regnskapssystemet
 • Regnskapets kvalitetskrav

Regnskapsføreryrket

 • Bransjens utviklingstrekk
 • Regnskapsførerloven
 • Allment om regnskapsføreroppdrag
 • Bokføring og årsoppgjør
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Hvitvaskingsloven og -forskriften
 • Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og NARF

Regnskapsanalyse

 • Årsregnskapet som grunnlag for en kredittvurdering
 • Vurdering og korrigering av regnskapsdata
 • Fremtidig kapitalbehov
 • Analyse av fremtidig inntjening og likviditet
 • Prediksjon av konkurs
 • Mer om kredittvurdering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter
 • har kunnskap om krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • har kjennskap til styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • har kjennskap til de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • har kjennskap til generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • har kjennskap til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapsloven.
 • har kunnskap om analyse av regnskap

Ferdigheter

Studenten...

 • kan behandle og registrere transaksjoner og virksomhetshendelser
 • kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk herunder risiko- og hvitvaskingsregelverk.
 • kan formidle relevant analyseinformasjon til klientene

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan ta stilling til de utfordringer som er knyttet til å arbeide på et regnskapskontor, de utfordringer som oppstår i møte med klientene og de lover og regler som gjelder i den forbindelse.

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere 

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle pensumbøker i emnet, enkel kalkulator og godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Kontinuasjon

Lik eksamensform som ordinær