✕  Lukk søk

Prosjekt og prosesstyring (6247)

Innledning

Emnet gir innføring i prosjektteori. Temaer som blir tatt opp vil være:

 • Prosjekt som arbeidsform og kjennetegn
 • Når prosjekt er egnet organisasjonsmåte, organiseringsformer og typer
 • Initiering av prosjekt i mandat
 • Faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
 • Prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov, budsjett, prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS), framdriftsplanlegging, milepælsplanleggingoppfølging og styring av prosjekter
 • Risiko og usikkerhetshåndtering (Risk Management)
 • Prosjektlederrollen
 • Utvikling av kultur og prosjektteam
 • Kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon.
 • har innsikt i prosjekters natur som grunnlag for å kunne ta i bruk nødvendige metoder og verktøy.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan initiere og planlegge prosjekter, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler.
 • kan anvende metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. 
 • har utviklet forståelse for hvordan prosjekt kan bidra til å fremme måloppnåelse, arbeidsinnsats, god kommunikasjon og samspill.
 • har utviklet kompetanse som gjør ham/henne i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter.
 • forstår kompleksiteten i prosjektarbeid og kan tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk og resultat.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, arbeidskrav (individuelle innsending oppgaver).  Alle arbeidskrav skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt