✕  Lukk søk

Sykdomslære 1 (7013)

Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Generell patologi:

 • celleskade, celledød og adaptasjon
 • betennelsesreaksjonen
 • hemodynamiske tilstander, trombose og sjokk
 • sykdommer i immunapparatet
 • svulstlære
 • sykdommer relatert til genetikk og arv
 • infeksjoner
 • sykdommer i blodårene

Generell farmakologi:

 • farmakodynamikk
 • farmakokinetikk
 • legemiddelformer og tilførselsveier
 • legemiddelinteraksjoner
 • bivirkninger
 • misbruk av rusmidler

Introduksjon til klinisk sykdomslære:

 • sykehistorie
 • klinisk undersøkelse
 • diagnostisk tankegang

Hjerte- og karsykdommer:

 • koronar hjertesykdom
 • hjertesvikt
 • hjerneslag
 • klaffefeil
 • dyp venetrombose

Sykdommer i lunge og luftveier:

 • infeksjoner i øvre luftveier
 • astma
 • KOLS
 • pneumotoraks
 • lungeemboli
 • lungebetennelse
 • lungekreft

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom
 • kan forklare viktige sykdomsprosesser, deres årsaker og risikofaktorer
 • forklare viktige sykdomsprosesser i blodårene
 • kan gjengi legemidlers generelle virkningsmekanismer i organismen-farmakodynamikk
 • kan gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk
 • kan beskrive forutsigbare og uforutsigbare bivirkninger
 • gjengi viktigste behandlingsformene (både forebyggende og kurativ behandling) ved viktige sykdommer, med tiltak, forløp og prognose
 • kan beskrive forskjellige rusmidlers farmakologi, rusmisbruk og dets utbredelse i samfunnet samt effekter på organismen
 • kan forklare viktige sykdommers etiologi, risikofaktorer og patogenese, med spesiell vekt på hvordan vår livsstil kan påvirke forekomsten av sykdommene, og hvordan de derved kan forebygges
 • kan gjengi de viktigste sykdommers symptomer og funn, med hovedfokus på livsstilssykdommer
 • kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan ta og registrere en sykehistorie
 • kan presentere og utføre enkle kliniske undersøkelser, for eksempel måling av blodtrykk og kontroll av reflekser
 • kan utlede aktuelle differensialdiagnoser basert på et pasientkasus (anamnese, funn, resultater av kliniske undersøkelse)

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere over hvordan kunnskap om årsaker/risikofaktorer for sykdommer kan brukes i forebyggende helsehjelp
 • er i stand til å utføre problembasert arbeid, og kommunisere viktige aspekter ved patologi 
 • er i stand til å anvende faglig kunnskap og ferdigheter til felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Arbeid med pensum, videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding. Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Individuell multiple choice eksamen Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell. Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato. Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell multiple choice eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt