✕  Lukk søk

Investering og finansiering (6004)

Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema: 

 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Investeringskalkyler, NPV, IRR
 • Før og etter skatt-kalkyler
 • Nominelle og reelle kalkyler
 • Usikkerhet i real- og finansinvesteringer
 • Finansieringskilder og kapitalmarkeder
 • Effektiv rente
 • Kapitalmarkedsteori
 • Fastsettelse av avkastningskrav
 • Styring av arbeidskapital
 • Finansiell risiko

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 •  kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • kan bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • kan beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • kan gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • kan utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • kan beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • kan beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • kan ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • kan beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • kan beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • kan beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • kan bruke regresjonsanalyse for å avdekke kredittrisiko
 • kan bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler:  Alle trykte og selvskrevne tekster, og alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

Pensumlitteratur

Bredesen, Ivar. 2019. Investering og finansiering. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205486140.

Samlet sidetall/pensum

600 sider.

Anbefalt litteratur

Brealey, Richard A. Stewart Myers and  Franklin Allen. cop. 2017. Principles of Corporate Finance. 12th ed. New York: McGraw-Hill. ISBN: 9781259144387