✕  Lukk søk

Foretaksrett (6086)

Innledning

Foretaksrett er et introduksjonsemne og inneholder følgende emner; 

 • avtalerett, herunder inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldighet
 • organisering og drift av et foretak (selskapsrett, arbeidsrett)
 • reglene som gjelder generelt i markedet (markedsføringsrett, konkurranserett)
 • kjøps- og salgskontrakter (kjøpsrett, produktansvar, leiekontrakter)
 • erstatningsrett
 • rettsvern, tinglysning, godtroerverv
 • penge-, garanti-, og panterett
 • tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om avtalerett, herunder inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldighet
 • har kunnskap om organisering og drift av et foretak (selskapsrett, arbeidsrett)
 • har kunnskap om reglene som gjelder generelt i markedet (markedsføringsrett, konkurranserett)
 • har kunnskap om de konkrete kjøps- og salgskontrakter (kjøpsrett, produktansvar, leiekontrakter)
 • har kunnskap om erstatningsrett
 • har kunnskap om rettsvern, tinglysning, godtroerverv
 • har kunnskap om penge-, garanti-, og panterett
 • har kunnskap om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere, vurdere og løse rettslige problemstillinger innen emnets lovområder
 • kan identifisere rettslige formål/ hensyn innen emnets lovområder
 • kan drøfte forholdet mellom rettsregler og etiske normer

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rettsreglenes betydning for god virksomhetsstyring
 • kan vurdere risikoelementer ved virksomhetsstyring

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører 

Bachelor i administrasjon og ledelse, Autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

283 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Lik eksamensform som ordinær