✕  Lukk søk

Bachelorprosjekt (BAO301)

Innledning

Studenten skal få yrkeserfaring ved å gjennomføre et prosjekt i en bedrift. Studenten skal demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i metoder, verktøy og teknologi innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal kunne forklare hvordan oppdraget er til nytte for virksomheten/bedriften/oppdragsgiver
  • skal kunne planlegge og styre gjennomføringen av prosjektet
  • skal kunne anvende kilder på en korrekt måte

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne innhente nødvendig informasjon på en strukturert måte
  • skal kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt i en bedrift etter valgt metodikk
  • skal kunne utforme og kvalitetssikre løsningen i henhold til spesifikasjoner og etablerte standarder
  • skal kunne formidle sentralt fagstoff, teorier og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne beskrive og vurdere erfaringer i prosjektet, og hva som er lært av prosessen
  • skal kunne formidle resultatet av prosjektet på en klar og velstrukturert måte, tilpasset målgruppen
  • skal kunne vurdere hvordan oppdraget forholder seg til etablert kunnskap/forskning på området

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi 

Læringsaktiviteter

Se egne retningslinjer for bachelorprosjektet på emnesiden på læringsplattformen. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer Veiledning - 15 timer Industrikontakt / praksis - 525 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltagelse (individuell): Det skal avholdes et møte mellom intern veileder, studentgruppe og oppdragsgiver innen 1 måned etter oppstart av emnet.

Individuell kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Obligatorisk deltagelse gjennomføres i henhold til Retningslinjer for kapittel 3 Studier - med utfyllende bestemmelser for obligatorisk aktivitet, og informasjon gitt av emneansvarlig.

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent obligatorisk deltagelse kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent deltagelse meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig bacheloroppgave i gruppe med muntlig justering

Varighet oppgave: Semesteret 

Varighet muntlig: 1 time

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen 

Hjelpemidler muntlig: Ingen hjelpemidler tillatt utenom notater til presentasjon/presentasjonsmateriale

Kontinuasjon

Kontinuasjon av obligatorisk deltakelse: Utsatt/gjentak ved ordinær gjennomføring/neste undervisningstermin, eller etter avtale med emneansvarlig. 

Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet med ny problemstilling.

En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare én gang leveres som et nytt eksamensforsøk, og da innen definert frist og i bearbeidet form. 

En bachelor- eller masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ordinært ikke anledning til å skrive ny bachelor- eller masteroppgave innenfor det samme fagområdet (disiplinen). 

Utsatt eksamen for bachelor- og masteroppgave følger ordinært løp neste gang. Påmeldingsfrist 1. oktober før ordinær gjennomføring.   

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil i utgangspunktet bli undervist på engelsk. I enkelte tilfeller vil likevel undervisningen kunne gjennomføres på norsk. Dette vil kunne gjelde der det ikke er engelskspråklige studenter i undervisningen.