✕  Lukk søk

Bacheloroppgave (Spilldesign) (BAO375)

Innledning

Studenten skal få yrkeserfaring ved å gjennomføre et prosjekt i en bedrift, etablere eget selskap eller delta i utviklingsprosjekt. Arbeidet skal foregå i grupper med bruk av prosjektmetodikk som leder til et produkt med tilhørende prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap, og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess.

Studenten skal i et praktisk prosjekt demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i teamarbeid, metoder for prosjektstyring og relevante verktøy innenfor spilldesign.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kan forklare hvordan oppdraget er til nytte for bedriften/oppdragsgiver/utviklingsprosjektet
 • kan planlegge og styre gjennomføringen av et prosjekt
 • kan anvende kilder på en korrekt måte.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan innhente nødvendig informasjon på en strukturert måte
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i en bedrift eller som utviklingsprosjekt etter valgt metodikk
 • kan utforme og kvalitetssikre løsningen i henhold til spesifikasjoner og etablerte standarder.
 • kan formidle sentralt fagstoff, teorier og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan forklare designvalg fra ide til ferdig produkt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan utvikle et kreativt og velfungerende produkt fra ide til ferdigstillelse
 • kan beskrive og vurdere erfaringer i prosjektet, og hva som er lært av prosessen.
 • kan formidle resultatet av prosjektet på en klar og velstrukturert måte, tilpasset målgruppen.
 • kan vurdere hvordan oppdraget forholder seg til etablert kunnskap/forskning på området
 • har kompetanse i hvordan å utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og organisert måte

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 500 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en innlevering og presentasjon av prosjektplan for bacheloroppgaven som til sammen må vurderes godkjent.

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: individuelt eller i gruppe (2-5 studenter)

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering: Ja

Etterprøvbar: Ja

Regulerer adgang til: Bacheloroppgave

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig/i nettkurset.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.   

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.   

Eksamen

Eksamen: Bacheloroppgave, individuelt eller i gruppe (2-5 studenter) (produksjon og rapport) med muntlig justering

Varighet: Emnet varighet bacheloroppgave / 45 minutter muntlig justering 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare én gang leveres som et nytt eksamensforsøk, og da innen definert frist og i bearbeidet form. 

En bachelor- eller masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ordinært ikke anledning til å skrive ny bachelor- eller masteroppgave innenfor det samme fagområdet (disiplinen). 

Utsatt eksamen for bachelor- og masteroppgave følger ordinært løp neste gang. Påmeldingsfrist 1. oktober før ordinær gjennomføring.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.