✕  Lukk søk

Forbrukerpsykologi (BU5202)

Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukernes atferd, og hvordan man i utvikling av digitale løsninger kan dra nytte av disse faktorene. Det legges spesielt fokus på å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvilke beslutningsprosesser som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste, og hvordan varer og tjenester brukes. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å kunne benytte ulike teorier og modeller til å beskrive hva som leder frem til forbrukernes valg av vare eller tjeneste, samt kunne beskrive hva som skjer etter kjøp og hva som påvirker fremtidig kjøp.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår viktigheten av å ha kunnskap om forbrukeratferd i utvikling av digitale løsninger
 • kjenner til ulike teknikker for markedsundersøkelser

Ferdigheter

Studenten...

 • kan segmentere et marked og definere målgruppe(r)
 • kan beskrive forbrukernes beslutningsprosess for kjøp en av vare eller tjeneste
 • kan beskrive individuelle faktorer som motivasjon, læring, emosjoner og følelser, personlighet, persepsjon, samt hvordan disse påvirker forbrukernes valg
 • kan beskrive hvordan arv og miljø påvirker forbrukeratferd
 • kan beskrive hvordan teknologi påvirker forbrukeratferd
 • kan beskrive og analysere forbrukernes holdninger og gi forslag til strategi for holdningsendring
 • kan forklare hvordan sosiale faktorer som referansegrupper, sosiokulturelle grupper og kultur påvirker forbrukernes valg
 • kan analysere prosesser knyttet til adopsjon og diffusjon av innovasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til påvirkning og overtalelse av forbrukere
 • kan reflektere rundt bærekraft og forbrukeratferd

Emnet inngår i

Bachelor IT - Interaktivt design

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og case diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 62 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter av etterprøvbar/ikke-etterprøvbar karakter som til sammen må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)  

Gjennomføring: individuelt 

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering: nei

Etterprøvbar: ja

Regulerer adgang til: Skriftlig hjemmeeksamen individuell eller i gruppe (2-5 studenter) 

 

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig/i nettkurset.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.   

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.   

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen individuell eller i gruppe (2-5 studenter) 

Varighet: 2-4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Studenten dokumenterer for kvalifikasjon nødvendig ved kontinuasjonsukene for å gå opp til eksamen.

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.