✕  Lukk søk

Databaser 1 (DB1100)

Innledning

Etter å fullført Databaser 1 skal man kunne forklare hva en relasjonsdatabase er, hva den kan brukes til og hvordan den skiller seg fra andre former for persistent lagring. Man skal kunne modellere og strukturere data for et domene. Man skal kunne opprette tabeller, legge inn ulike typer data i disse, kople dem sammen og hente ut rapporter ved hjelp av SQL spørringer. Man skal kunne forklare og anvende prinsippene for god design (normalisering, nøkkelbruk).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan definere og forklare forskjellen på data, struktur og presentasjon
 • kan forklare komponentene som inngår i et RDBMS
 • kan definere hva ACID-egenskapene er og hvorfor disse bør oppfylles
 • kan beskrive hva relasjonsalgebra er, og forklare mulighetene den gir ved å benytte begrepene kartesisk produkt, union, snitt og mengde
 • kan definere begrepene primær-, fremmed-, kandidat- og super-nøkkel, og anvende disse i relasjonsdatabaser
 • kan definere begrepene funksjonell avhengighet og normalisering
 • kan forklare hvilke administrative mekanismer som finnes i et DBMS og hvordan disse brukes til å opprette databaser
 • kan forklare roller og rettigheter i et DBMS
 • kan forklare forskjellen mellom en relasjonsdatabase og en dokumentdatabase

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive og utføre trinnene i utvikling av en EAR-modell fra kravspesifikasjonen til ferdig database og tegne en EAR-modell med korrekt notasjon og kardinalitet
 • kan bruke SQL for å utføre CRUD-operasjoner på databasen
 • kan bruke SELECT-spørringer med opsjoner til å hente rapport fra en enkelt tabell
 • kan kombinere og hente rapporter fra flere tabeller ved bruk av JOIN-klausuler
 • kan benytte de vanligste normaliseringsformene (UNF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
 • kan bruke VIEW
 • kan utføre enkel brukeradministrasjon
 • kan modellere, opprette, legge inn data og hente ut rapporter fra en database med en viss kompleksitet (f.eks. 10-15 tabeller og 5-10 relasjoner)

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forklare og eksemplifisere fordelene med å benytte en database og vurdere om disse er til stede i konkrete tilfeller
 • kan skissere livsløpet til en typisk database: modellering, opprettelse, bruk, revisjon, og eventuell migrasjon
 • kan forklare hvilke lover og regler som gjelder for lagring og bruk av personoppplysninger i Norge
 • kan vurdere kvalitetskriterier for korte videoer som er produsert for opplæringsformål innen informasjonteknologi

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende eksamen.

Anbefalt tidsbruk

 • Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer
 • Selvstudium - 80 timer
 • Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer
 • Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer
 • Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 48 timer
 • Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

MySQL database.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: For å kunne velge vurderingsform 2, individuell mappevurdering, må studenten levere og få godkjent minst to videoer i emnet for å få anledning til å levere mappen til sensur. De to videoene må leveres senest én uke før frist for valg av vurderingsform.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Eksamen

Studenter kan velge mellom to ulike vurderingsformer:

1.

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

2.

Eksamensdel: Individuell mappevurdering*

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt¿

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres i form av en tre timers skriftlig individuell eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.