✕  Lukk søk

Digitale verktøy og kanaler (DKA3100)

Innledning

Emnet skal gi studenten innsikt i nye teknologier og kommunikasjonsplattformer som er sentrale innenfor digital kommunikasjon, markedsføring og PR. Ved en grundig innføring i nye digitale plattformer, verktøy og teknologi skal studenten lære å mestre teknologi på kreativt vis i PR- og kommunikasjonsarbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om digitale strategier og taktikker
 • forstår bruken av teknologi og verktøy i PR-arbeidet
 • kan redegjøre for relevante digitale problemstillinger
 • har kunnskap om prinsipper og mekanismer bak digital markedsføring
 • har kunnskap om ulike digitale kanaler og deres anvendelse i markedskommunikasjon og distribusjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan søke etter relevant digital informasjon samt være i stand til å kritisk vurdere denne informasjonen
 • behersker aktuelle og relevante digitale verktøy og plattformer
 • benytter teknologi på kreativt vis i arbeidet med kommunikasjon, markedsføring og PR
 • kan utvikle og presentere en digital markedsstrategi
 • kan utvikle og presentere en taktisk markedsplan for digitale kanaler

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å kritisk vurdere og reflektere rundt betydningen av dagens digitale muligheter og teknologi og dens relasjon til kommunikasjonsfeltet og samfunnet for øvrig
 • kan skape og publisere selvstendig arbeide gjennom digitale tjenester
 • kan reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med bruk av digitale plattformer og ny teknologi

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted hvor det skal installeres Google Analytics og publiseres jevnlige blogg-oppgaver som studentene skal utføre.

Anbefalt tidsbruk

 • Deltakelse i undervisning og veiledning: 40 timer
 • Selvstudium: 40 timer
 • Selvstendig forberedelser til presentasjon/diskusjon i klassen: 30 timer
 • Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv.: 15 timer
 • Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 40 timer
 • Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 35 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Mac/PC og mobiltelefon. Vi vil bruke ulike digitale arbeidsverktøy, herunder opprette websider, analysere data med mer.

Arbeidslivstilknytning

Gjennom semesteret skal studentene arbeide med reelle case fra samfunns- og næringsliv. I tillegg vil gjesteforelesere med sentrale digitale kunnskaper bli invitert.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av oppretting av en blogg med tilhørende domene og må vurderes godkjent.

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Gjennomføring: Individuell

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering? Ja

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret/emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Utsatt/gjentak ved kontinuasjonsukene: levere samme arbeidskrav i forbedret versjon

Kontinuasjon av eksamen: Mappeeksamen individuell med innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.