✕  Lukk søk

Webutvikling 1 (DS3102)

Innledning

I Webutvikling 1 vil studentene få erfaring med å kode HTML og CSS for å lage nettsider som tilpasser seg brukerens skjermoppløsning (responsive design) og lage grid-system for layout. JavaScript vil bli anvendt for å kunne dynamisk endre innhold (HTML) og stilsetting (CSS). Studentene får også erfare å bruke ett eller flere mindre JavaScript-biblioteker for å gjøre ting som eksempelvis animering. I HTML, CSS og JavaScript skal studenten lære å kode på en ryddig og strukturert måte. I tillegg lærer studenten om Universell Utforming i kontekst av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) og uforming av HTML.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår konseptet om grid-system
 • forstår begrepet semantikk i HTML-kontekst
 • forstår begrepet DOM (Document Object Model)
 • forstår hensikten med modularisering i JavaScript
 • kjenner til JavaScript-patterns
 • forstår hensikten med JavaScript-patterns
 • forstår hva et JavaScript-bibliotek er
 • kjenner til Universell Utforming og Accessibility

Ferdigheter

Studenten...

 • kan strukturere nettsider med HTML
 • kan lage et gridsystem med CSS
 • kan anvende media queries for responsivt design
 • kan validere HTML og CSS mot etablerte standarder (W3C)
 • kan anvende retningslinjer for Universell utforming (ref. WCAG) i nettsideutvikling
 • kan anvende diverse JavaScript-metoder/funksjoner
 • kan anvende JavaScript for å manipulere DOM
 • kan anvende JavaScript-patterns og bestepraksiser
 • kan anvende mindre JS-bibliotek (eksempelvis GSAP for animering)

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan skrive kode på en ryddig og strukturert måte med logisk navngivning av elementer/komponenter og kjenne til prinsipper som DRY (Don't Repeat Yourself)

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt Design

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 52 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Verktøy for å kode HTML, CSS and JavaScript.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en skriftlig innsendingsoppgave

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Gjennomføring: Individuell

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering? Ja

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Innlevering av samme arbeidskrav i forbedret versjon.

Kontinuasjon av eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med samme eksamenstekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.