✕  Lukk søk

Interaksjonsdesign 1 (DS3301)

Innledning

Hensikten med emnet er å danne et fundament av grunnleggende kunnskaper innen interaksjonsdesign med fokus på utvikling av Web-løsninger. Emnet tar sikte på å gi en innføring i interaksjonsdesignprosessen, samspillet mellom menneske-maskin, brukskvalitet, lavnivå prototyping og testing/evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction)
  • har grunnleggende kunnskap om interaksjonsdesign og derunder prosessen
  • har grunnleggende kunnskap om lavnivå prototyping, primært i forhold til utvikling av Web-løsninger
  • har grunnleggende kunnskap om Usability (brukskvalitet) og ulike metoder for evaluering/testing

Ferdigheter

Studenten...

  • er i stand til å utvikle lavnivå (enkle) prototyper
  • kan delta i prosessen med å utvikle Web-løsninger med høy brukskvalitet
  • kan gjennomføre Usability-testing, samt gjøre enkle analyser

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår grunnleggende interaksjonsdesignprinsipper og kjenner til prosessen knyttet til utviklingen av Web-løsninger med høy brukskvalitet og organisatorisk verdi

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab arbeid og studentpresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en muntlig presentasjon i grupper/en eller flere innsendingsoppgaver.

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Etterprøvbar: Nei

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe

Varighet: 6-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.