✕  Lukk søk

Webutvikling 2 (DS4102)

Innledning

Hensikten med dette emnet, sammen med Webutvikling 1, er å gi studenter kunnskap og ferdigheter innen sentrale teknologier innen webutvikling. I webutvikling 2 lærer studentene det mest brukte innenfor JavaScript-bibliotek/rammeverk og får innføring i utvikling på backend-siden. Studenten skal gjennom emnet få en forståelse av hvordan en webapplikasjon henger sammen fra database (eller annen datakilde) til utførelse av CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen gjennom et nettgrensesnittet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • forstår hva et JavaScript-rammeverk/bibliotek er
 • forstår hvordan og hvorfor man bruker JavaScript-rammeverk
 • kjenner til fordelene med å benytte arkitektur-pattern for backend (som MVC)
 • forstår hvordan front-end og back-end henger sammen i en nettapplikasjon som inkluderer en database (eller annen datakilde)

Ferdigheter 

Studenten... 

 • kan bruke et JavaScript-rammeverk/bibliotek til å blant annet generere HTML, ivareta tilstand, event-håndtering m.m.
 • kan jobbe med et backend prosjekt
 • kan jobbe med en database (eller annen datakilde)
 • kan utføre CRUD mot database (eller annen datakilde) gjennom et nettgrensesnitt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har erfaring med å lage en webapplikasjon hvor både front-end og back-end utvikling inngår med HTML, CSS, JavaScript, backend og database (eller annen datakilde)

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Læringsaktiviteter

12 forelesninger à 4 timer inklusive laboppgaver/oppgaver underveis i forelesningen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 52 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

 • HTML-editor. For eksempel Brackets, Atom, Visual Studio Code.

 • IDE for working in backend

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av én skriftlig oppgave som må vurderes godkjent

Kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Gjennomføring: Kan løses i grupper på 1-3 studenter

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-5 studenter)

Varighet: 4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av skriftlig hjemmeeksamen i ny eller forbedret versjon over en uke

Kontinuasjon av arbeidskrav: Individuell innlevering av arbeidskravet i ny eller forbedret eller ny versjon

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet bygger videre på Webutvikling 1 og tar utgangspunkt i at studenten har erfaring med HTML, CSS, JavaScript og grunnleggende programmering inklusivt objektorientert programmering.