✕  Lukk søk

Visuell design (DS4210)

Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan vi oppfatter informasjon og hvordan dette kan utnyttes i design av brukergrensesnitt. Formålet er å bedre forstå menneskers kognitive begrensninger og hvordan dette påvirker hva som er et brukervennlig design.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om menneskers kognitive begrensninger og hvordan dette påvirker hvordan vi oppfatter visuell informasjon
  • har elementære kunnskaper om metoder for formidling av informasjon
  • har kunnskap om elementær fargeteori og bruk av farger i visuell kommunikasjon
  • har kunnskap om hva som skaper visuell støy

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne evaluere brukervennligheten til et grafisk brukergrensesnitt basert på prinsipper fra kognitiv psykologi
  • skal ha de nødvendige forutsetningene/ begrepene for samarbeid med designere
  • skal kunne anvende metoder til kreativ idéutvikling
  • skal kunne anvende fargehjulet som hjelpemiddel til å bruke farger i design

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal kjenne til grunnleggende prinsipper for visuell persepsjon og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, praktiske øvelser og prosjektarbeid, individuell veiledning og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 132 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen krav til spesifikke verktøy.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en skriftlig innlevering som må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: Individuelt eller i gruppe

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-5 studenter) 

Varighet: 4-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 3 - 7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst

Kontinuasjon av arbeidskrav: Individuell skriftlig innlevering med ny oppgavetekst

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende kunnskaper i HTML, CSS og JavaScript. Dette dekkes av kurset DS3101 Webutvikling 1.