✕  Lukk søk

Intern kultur og kommunikasjon (IKK1103)

Innledning

I dette emnet får studentene grunnleggende, praktisk og teoretisk innføring i internkommunikasjon, slik at de kan lage en plan for kommunikasjonen innad i en organisasjon. Det blir spesielt lagt vekt på hvorfor det er viktig med god intern kommunikasjon og hva som er målet med internkommunikasjonen. I den forbindelse ser vi på organisasjonskultur, tillit, effektivt samarbeid, motivasjon, endring og kunnskapsdeling. Studentene får innsikt i det teoretiske fundamentet for å forstå faget og teorier som er til hjelp for å nå de nevnte målene, men også for å forstå makt og hvorfor konflikter oppstår i organisasjoner - og hvordan konflikter kan løses. Emnet består av følgende tema:

 1. Grunnlaget for internkommunikasjon
 2. Internkommunikasjon og organisasjonskultur
 3. Internkommunikasjon og tillit
 4. Internkommunikasjon som ledelse
 5. Internkommunikasjon som kunnskapsdeling
 6. Internkommunikasjon og endring
 7. Internkommunikasjon for bedre eksternkommunikasjon
 8. Metoder, kanalvalg og strategier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om hvilken betydning kommunikasjon har i organisasjoner
 • har kunnskap om metoder, kanalvalg og strategier for internkommunikasjon
 • har kunnskap om sentrale teorier om tillitt og organisasjonskultur - koblet opp mot internkommunikasjon
 • har kunnskap om sammenhengen mellom internkommunikasjon og effektiv ledelse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom internkommunikasjon og kunnskapsdeling i organisasjoner
 • har kunnskap om sammenhengen mellom internkommunikasjon og endring
 • har kunnskap om sammenhengen mellom ekstern- og internkommunikasjon
 • har kunnskap om nye forskning på internkommunikasjon

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan utarbeide planer og strategier for internkommunikasjon
 • kan anvende teorier om tillitt og organisasjonskultur i en praktisk sammenheng
 • kan drøfte og diskutere kommunikasjonens betydning i en organisasjon
 • kan drøfte og diskutere bruk av ulike typer kommunikasjonskanaler innad i en organisasjon

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kjenner de sentrale teknikkene for å utvikle en plan for internkommunikasjon
 • kjenner til teorier om tillitt og organisasjonskultur - koblet opp mot internkommunikasjon
 • er i stand til å planlegge og gjennomføre god intern kommunikasjon i ulike virksomheter
 • har kunnskap om hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i PR og strategisk kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid og presentasjon: 8 timer

Selvstudier: 130 timer

Eksamen: 26 timer

Totalt: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av  en skriftlig oppgave som må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)  

Gjennomføring: Individuelt

Etterprøvbar: ja

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Ca. 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Utsatt/gjentak ved kontinuasjonsukene. Studenten dokumenterer for kvalifikasjon nødvendig  for å gå opp til eksamen. 

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.