✕  Lukk søk

Innføring i PR (IPR1100)

Innledning

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i PR-faget - både historisk, teoretisk, kritisk og praktisk. Emnet skal drøfte hva PR er og hvordan det historisk er utviklet som et fag. Dette innbefatter de historiske betingelsene for PR, økonomisk, kulturelt og ideologisk, og ser på hvordan det oppstår et PR-fag, en PR-bransje og PR-jobber. Et annet viktig tema er de etiske debattene som kommer i forbindelse med PR. Det har også vært drøfting av de moralske sidene ved å bruke tekniske og andre ferdigheter knyttet til arbeid for gjennomslag for omstridte saker og for noen aktører på vegne av andre. Innblikk i slike diskusjoner vil skjerpe studentenes evne til å forstå etiske debatter i og om fagfeltet. Den praktiske delen vil bestå av en gjennomgang av de grunnleggende stegene i et kommunikasjonstiltak. Dette fundamentet vil være springbrett til øvrige emner i studiet.

Innhold

Emnet består av følgende:

- Introduksjon til PR-faget, teoretisk, praktisk og historisk

- En historisk gjennomgang av norsk PR-historie fra 1800 frem til i dag

- En gjennomgang av hvordan PR (avsendere, målgrupper, målsetninger og virkemidler i strategiske kommmunikasjonstiltak) har vært med på å forme det norske samfunnet

- Forholdet mellom PR og modernitet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har kunnskap om hvordan PR har formet det moderne Norge
  • har kunnskap om den historiske utviklingen og bakgrunnen for PR-faget i Norge og internasjonalt
  • har kunnskap om hvilke roller PR har i organisasjoner og i samfunnet
  • har kunnskap om hvordan PR forholder seg til markedsføring

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan drøfte og diskutere hvordan PR har formet det moderne Norge
  • kan drøfte og diskutere PR-fagets samfunnsrolle
  • kan drøfte og diskutere utviklingen av PR som fag
  • kan drøfte og diskutere etiske spørsmål knyttet til PR-arbeid

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kjenner til den faglige og kritiske debatten rundt faget

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen bygger på forelesninger/klasseromsundervisning og praktiske skriveoppgaver.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli invitert inn gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 8-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Skriftlig eksamen

Konferer læringsutbytte.