✕  Lukk søk

Effektevaluering; teknikker og verktøy (IS6202)

Innledning

Bedrifter som gjør suksess med digitale kampanjer har det felles at de bruker ressurser på å måle effekter og gevinster knyttet til de ulike tiltakene som iverksettes. En kontinuerlig forbedring er derfor basert på kunnskap og ferdigheter om hva som skal til for å lykkes. I dette arbeidet må det først og fremst etablerers gode rutiner for å evaluere og måle ulike effekter og tiltak som kan bidra til suksess. Bedriften må så defineres måleparameter som skal brukes i forbedringsprosessen. Deretter må man ha kunnskap og ferdigheter knyttet til bruk av teknikker og verktøy, for så å kunne gjennomføre effektmålinger av digital kampanjer. Dette emnet har til hensikt å gi studenten de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å evaluere effekter og dermed kunne drive kontinuerlig forbedring av en bedrifts kampanjer. Emnet er todelt, hvor den ene delen fokuserer på innføring i rutiner og teknikker for effektmåling, mens den andre delen er lab arbeid med praktisk bruk av verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår viktigheten av å drive kontinuerlig effektmåling av digital kampanjer og Web-løsninger
  • kjenner til lover som regulerer måling av effekter

Ferdigheter

Studenten...

  • kan etablere prosesser for kontinuerlig måling og forbedring av digitale kampanjer
  • kan definere måleparameter for effektmåling
  • kan anvende ulike teknikker og verktøy for måling av effekter for usability, web analytics, biometrics og sosiale media analyse
  • kan bearbeide og analysere data knyttet til digitale kampanjer og Web-løsninger
  • kan presentere resultater skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til effektmålinger ved bruk av digitale verktøy

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og lab arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 48 timer

Selvstudium - 56 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 6 timer

Øving - 0 timer

Vurdering - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Google Analytics, MS Excel, SurveyMonkey, iMotions, etc.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en muntlig presentasjon i grupper som må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: i gruppe

Etterprøvbar: nei

Regulerer adgang til: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe

Varighet: 4-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Studenten dokumenterer for kvalifikasjon nødvendig ved kontinuasjonsukene for å gå opp til eksamen.

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.