✕  Lukk søk

Innføring i journalistikk (JOU1103)

Innledning

I faget Introduksjon til journalistikk, skal studentene få innsikt og kunnskap om alle deler av journalistrollen. Herunder inngår: 

 • Journalistrollen
 • Kildekritikk
 • Research
 • Nyhetsreportasje og referatjournalistikk
 • Journalistiske sjangre
 • Nettjournalistikk
 • Intervjuet i nyhetsjournalistikken
 • Presseetikk og rettslige forhold
 • Mediestruktur og medieutfordringer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår pressens samfunnsrolle
 • kjenner til de journalistiske arbeidsmetoder, prosesser og sjangre
 • har grunnleggende kunnskap om presseetikk og om intervjuobjektenes rettigheter
 • kjenner til pressens organisasjoner
 • kjenner til hvilke utfordringer mediebransjen står overfor og hva dette betyr både for journalistikk og kommunikasjonsbransje
 • kjenner til ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken og i den digitale journalistikken

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive enkle nyhetsintervjuer og nyhetsreportasjer basert på observasjon og referatteknikker
 • kan utøve kildekritikk og bruke researchverktøy for å finne informasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere med representanter for mediene på en profesjonell måte og med respekt for medienes samfunnsoppdrag
 • kan forholde seg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag og måten de er dekket på i ulike medier og formater
 • kjenner til de etiske problemstillinger i tilknytning til yrket og nyhetsjournalistikken
 • er i stand til å skrive korrekt og variert
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Journalistikkemnet er først og fremst et intensivt skrivekurs. Undervisningen legges opp som en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk journalistisk trening. En vesentlig del av denne treningen består i å kunne formulere seg kort og konsist innenfor avtalte tidsfrister. I løpet av semesteret gis studenten en rekke skriveoppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamen: Mappeinnlevering som studenten jobber med gjennom hele semesteret.

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil bli presentert for reelle problemstillinger i møte mellom PR og journalistyrket slik de oppleves av representanter fra organisasjoner, næringslivet og det offentlige.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell mappevurdering

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.