✕  Lukk søk

Kampanjestrategier (KAS2104)

Innledning

I PR-sammenheng brukes ofte kampanjer for å påvirke holdninger og handlinger. Dette faget handler om hvordan effektive kommunikasjonskampanjer bør planlegges og gjennomføres på en effektiv og effektfull måte. Emner som dekkes er blant annet problemdefinisjon, målsetting, målgruppedefinisjon, påvirkningsstrategi, budskapsutvikling, budskapstesting, kanalvalg, medias rolle, ressursplanlegging og evaluering. Balansen mellom strukturelle tiltak og kommunikasjonstiltak diskuteres kritisk i lys av ressursbruk, avsenders rolle og antatt effekt på målgruppen for kampanjen. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til de ulike fasene i en effektiv kommunikasjonskampanje
 • kan redegjøre for ulike former for analysemetodikk for å utforske målgruppens holdninger, kunnskap og atferd
 • kan vurdere hva slags mål som er mest relevante: Relasjonsmål, omdømmemål, atferdsmål
 • har oversikt over de viktigste samfunnsvitenskapelige teoriene knyttet til overbevisning
 • kjenner til de mest relevante virkemidlene i en kampanje spesielt mediekanaler
 • kjenner til eksempler på vellykkede kampanjer fra Norge og utlandet, der det er dokumentert effekt

Ferdigheter

Studenten...

 • kan spisse og tydeliggjøre en problemstilling
 • kan identifisere og prioritere målgruppe(r)
 • forstår målgruppens atferd og hva som påvirker den
 • kan sette mål og delmål
 • kan identifisere og velge relevante budskap
 • kan ta beslutninger om egnet bruk av mediekanaler
 • kan ta beslutninger om egnede evalueringsmetoder

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan kommunikasjon satt i system kan påvirke definerte målgrupper.
 • kjenner til og kan reflektere kritisk over de viktigste samfunnsvitenskapelige teoriene knyttet til  å overbevise andre.
 • kan redegjøre for og reflektere over måling av effekten av ulike kampanjetiltak, samt har en kritisk holdning til hva som faktisk kan oppnås med kommunikasjon og hva som krever tiltak av mer strukturell karakter, f.eks en lovendring.
 • har økt sin kompetanse når det gjelder å samarbeide med andre i et prosjekt og å holde presentasjoner.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med 14 forelesninger a 3 timer. I løpet av semesteret skal studentene planlegge og gjennomføre en kampanje knyttet til en reell problemstilling for en oppdragsgiver, presentere denne og få tilbakemelding fra emneansvarlig og oppdragsgiver. Dette prosjektet evalueres med "bestått / ikke bestått."

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 42 timer

Gruppearbeid (og presentasjon): 12 timer

Selvstudier: 74 timer

Eksamen: 72 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksempler og case fra Norge trekkes inn og presenteres av norske bedrifter, byråer og offentlige virksomheter. 

Eksterne gjesteforelesere fra både privat næringsliv og offentlig sektor

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Muntlig eksamen i gruppe (3-4 studenter)

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (3-4 studenter)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen. 

Merknader

Det anbefales å ha gjennomført og bestått følgende emner: 'Innføring i PR' og 'Kreative Metoder og prosesser'.