✕  Lukk søk

Kvantitative metoder (KMR4100)

Innledning

Emnet gir en videregående innføring i ulike aspekter ved et kvantitativt forskningsprosjekt. Undervisningen er rettet inn mot studenter i strategisk kommunikasjon, markedsføring, innovasjon og HR. Empiriske eksempler fra nyere forskning, så vel som praktisk anvendelse av kvantitative teknikker for analyse ved hjelp av bl.a. statistisk programvare og kritisk refleksjon rundt fordeler og ulemper ved ulike teknikker vil bli vektlagt i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og om hva som kjennetegner et godt forskningsdesign
  • har innsikt i når man kan trekke kausale konklusjoner, og når man har med korrelasjoner å gjøre
  • har kunnskap til å vurdere under hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet

 

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan evaluere en kvantitativ artikkel, samt designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser
  • kan velge korrekt metodisk tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave på masternivå
  • kan gjennomføre og tolke ulike analyser i SPSS
  • kan presentere data og resultater på en konsis og oversiktlig måte

 

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kan være kritisk til eget og andres forskning og undersøkelser
  • har en helhetlig forståelse av forskningsprosessen og kvantitative analyseteknikker, samt de statistiske forutsetningene som ligger bak valg av teknikk
  • kan tolke og gjennomføre ulike statistiske analyser

Emnet inngår i

Master i strategisk kommunikasjon

Master i markedsføringsledelse

Master i strategisk HR

Master i ledelse

Master i innovasjonsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger og praktiske øvelser, gruppeprosjekt, samt selvstudium. Studenter som har behov for det vil bli tilbudt seminar med oppgaveløsninger under veiledning av studentassistenter.

Anbefalt tidsbruk

Forelesning: 36 timer

Forberedelse til forelesning: 85 timer

Forberedelser til eksamen og egenstudier: 85 timer

Totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Statistisk programvare, f.eks. SPSS.

Arbeidslivstilknytning

Foreleser vil ta for seg nyere forskning med moderne forskningsdesign med klar relevans for arbeidslivet, f.eks. ved effektevaluering av ulike firmaaktiviteter som lederutviklingsprogram, lønnsincentiver etc.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av et oppgavesett med spørsmål som kontroll av kjernepensum med en ukes innleveringsfrist, som må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: Individuell

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-5 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alfanumerisk/finansiell kalkulator med tømt minne

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Kontinuasjon av arbeidskrav: Utsatt/gjentak ved kontinuasjonsukene  består av et oppgavesett med korte spørsmål som kontroll av kjernepensum