✕  Lukk søk

Kvalitativ metode (KVL4200)

Innledning

Emnet er en praktisk og analytisk gjennomgang av kvalitativ forskningsmetode og vitenskapsfilosofi. Det bør kombineres med et emne i kvantitativ metode og statistikk. 

Vitenskapsteori  

 • Filosofiske og teoretiske rammeverk/sentrale vitenskapsteoretiske skoler  
 • Induksjon og deduksjon  
 • Objektivitet og sannhet  
 • Ontologiske og epistemologiske forutsetninger  
 • Falsifikasjon og en kritisk grunnholdning  

Kvalitativ metode  

 • Designe et kvalitativt forskningsprosjekt  
 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter  
 • Ulike kvalitative forskningsdesign  
 • Ulike typer case studier  
 • Fenomenologiske design  
 • Grounded teori  
 • Etnografiske studier  
 • Metoder for datainnsamling  
 • Dybdeintervjuer  
 • Fokusgrupper  
 • Deltakende observasjon  
 • Tekst- og visuelle studier 
 • Metoder for dataanalyse   
 • Innhold- og tekstanalyse   
 • Diskursanalyse  
 • Narrativ- og semiotisk analyse  
 • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter  

Bruk av kvalitative tilnærminger i studier innen ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale faser i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder (inklusiv kunnskap om kvalitative forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data, analysemetoder samt tolkning og vurdering av funn i kvalitative undersøkelser).
 • har kunnskap om sentrale metodologiske problemstillinger og valg i tilknytning til en kvalitativ undersøkelse.
 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningstradisjoner (som positivisme, hermeneutikk, objektivisme, konstruksjonisme, sosial interaksjonsime, m.fl.) med relevans for studier i ledelse.
 • har kunnskap om sentrale metodiske og vitenskapsteoretiske begreper (inklusiv induksjon, deduksjon, kausalitet, metodetriangulering, relabilitet, validitet, m. fl.)
 • har kunnskap om kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning, samt kunnskap om forskningsetiske retningslinjer (fra registrering av forskningsprosjekt hos NSD, personvern, informert samtykke, til rapportering og publisering).

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til relevante metodologiske grunnlag.
 • kan formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.
 • kan forstå hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor ledelse.
 • kan forstå systematisk bruk av teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og bruken av kvalitativ forskning.
 • kan vurdere relevante forskningsetiske utfordringer i sin forskning.
 • er i stand til å designe og gjennomføre et eget selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.

Generell kompetanse

Studenten…

 • har en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver.
 • har evnen til å planlegge og gjennomføre av kvalitative undersøkelser.
 • kan tilegne seg systematiske og analytiske evner, samt styrke evnen til problemløsning.
 • har evnen til å kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til fagområdet ledelse.
 • har evnen til å utarbeide forskningsetisk forsvarlige prosjekter innenfor fagområder som ledelse.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner, bedriftsbesøk, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom bedriftsbesøk og/eller gjesteforelesere skal kandidatene skal få innblikk i hvordan analysebyråer o.l. jobber med kvalitativ metode ut mot kundeoppdrag.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Mappevurdering i grupper (3 innleveringer)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst