✕  Lukk søk

Ledelse av innovasjonsprosesser (LAI4100)

Innledning

Studentene skal gjennomgå følgende:

 1. Den entreprenørielle handling
 2. Innovativt lederskap
 3. Høyteknologisk verdiskaping
 4. Innovasjon som forretningsprosess
 5. Kreative energifelt i organisasjoner

Innenfor hvert av disse områdene vil det fokuseres på ideutvikling, overføring av ideer, og veien fra idé til innovasjon, 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om sentrale modeller og teorier innenfor innovasjonsledelse
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige metoder for forløpet fra idé til innovasjon og inntjening
 • har kunnskap om hva som menes med konseptene den entreprenørielle handling, innovativt lederskap, høyteknologisk verdiskaping, innovasjon som forretningsprosess og kreative energifelt i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har spesialisert kunnskap om nyskapings- og innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget, teorier og metoder for å analysere organisatoriske utviklingsprosjekter og evaluering av disse

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å avdekke kreative energifelt i organisasjoner, og kan overføre kunnskapen fra disse kreative energifelt til andre steder i organisasjonen
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet som har spesielt fokus på kreative energifelt i organisasjoner
 • kan gjennomføre et selvstendig, avansert avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kan foreta kvalifiserte vurderinger av metodevalg og metodebruk i interne utredninger og analyser i organisasjonen, både når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av endring- og innovasjonsprosesser

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nye kontekster for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • har kompetanse til å anvende teori på et bredt felt av praktiske problemstillinger for å øke forståelsen i utviklingsprosesser og ledelsesfunksjoner i en organisasjon
 • kan delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte endrings og innovasjonsprosjekter i en virksomhet

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger

Undervisningen vil bli organisert i tre samlinger på to dager á seks timer. Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid og presentasjon: 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamen 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst