✕  Lukk søk

Ledelse og samspill (LOS4100)

Innledning

Dette emnet har fokus hvordan lede mennesker, og hvordan ledelse og samspill foregår i praksis. Emnet gir en introduksjon til ledelse og en dybdeforståelse hvordan forstå ledelse som en profesjonell praksis. Emnet inneholder:

 • Hva er ledelse og er det viktig?
 • Hva er god ledelse, hva er effektiv ledelse, og hvorfor gjør ikke ledere alltid god ledelse?
 • Hva skaper samspill og følgerskap?
 • Hva gjør ledere i praksis? Hva gjør at ledere leder?
 • Hvordan lærer ledere ledelse, hvordan mestrer de en profesjonell praksis?
 • Hvem blir ledere, hvem er de?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har spesialisert kunnskap om relevante og forskningsbaserte ledelsesteorier, og forståelse for hvordan denne kunnskapen kan anvendes i praksis av mellomledere
 • har inngående kjennskap til praksisorientert ledelsesteori, hvilke utfordringer ledere møter i praksis, og hva de gjør for å løse de
 • har viten om  hvordan individuelle og kontekstuelle betingelser kan påvirke samspillet mellom leder og medarbeider
 • har ulike perspektiver på etiske problemstillinger som kan oppstå i samspillet mellom leder og medarbeider

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke teori til å forstå, og påvirke, samspillet mellom ledere og medarbeidere
 • kan se hvordan teorier kan brukes til å forstå, og utøve, ledelse i praksis
 • kan analysere og drøfte hvordan  individuelle og kontekstuelle betingelser kan påvirke samspillet mellom leder og medarbeider og fremstille disse argumentene på en relevant og forståelig måte
 • forholder seg kritisk til forskning og populærvitenskaplige skrifter om ledelse, og lage selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av cases og problemstillinger fra organisatorisk praksis

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med å vurdere og argumentere for ulike praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor emnet og bruke denne kompetansen som verktøy i eventuell egen lederrolle
 • kan anvende vitenskapelig litteratur til å systematisk diskutere styrker og svakheter ved de ulike ledelsesteoriers metodiske og teoretiske grunnlag
 • behersker fagterminologien på feltet og kan bruke sin viten til å utforme selvstendige faglige refleksjoner, formulert ved bruk av vitenskaplige fremstillingsformer

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Dybden av pensum vil bli jobbet med gjennom prosesser, refleksjoner og øvelser hvor studentene skal lære anvende kunnskap i praksis. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Forberedelser og presentasjoner til klassen: 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamensforberedelser og innlevering: 44 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 220 timer

Arbeidslivstilknytning

Caser og eksempler fra arbeidslivet vil bli brukt i studiet. Utøvende ledere vil bli brukt som gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 -12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.