✕  Lukk søk

Medier og mediepåvirkning (MEM2103)

Innledning

Dette emnet handler om forholdet mellom virksomheten og media, hvordan velge riktig kommunikasjonskanal og om hvordan å nå fram til journalister og ut til deres publikum ved hjelp av proaktiv og reaktiv håndtering. Mediepåvirkning som et virkemiddel sammen med tradisjonell markedsføring dekkes som en del av dette. Fenomenet medielobbyisme, der media brukes systematisk som en del av politisk påvirkning, behandles også.

Videre tar faget opp hvilke etiske regler journalister og kommunikasjonsrådgivere opererer under, herunder Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Pressens faglige utvalg (PFU). Skriving av pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, budskapsutvikling og intervjutrening inngår i den praktiske delen av faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har en forståelse for hvilke rolle mediene har i samfunnet
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og fordeler og ulemper med de forskjellige kanalene
 • har en forståelse for hvordan journalister jobber og hvorfor journalister og redaktører prioriterer som de gjør
 • har kunnskap om bruk av sosiale medier
 • har kunnskap om forholdet mellom organisasjoner og medier
 • har kunnskap om hvordan man kan være med på å sette dagsorden for saker som er viktig for en organisasjon
 • har forståelse for sammenhengen mellom offentlig debatt og medienes påvirkning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan velge rett kommunikasjonskanal
 • kan skrive pressemeldinger
 • kan kontakte journalister på vegne av en organisasjon
 • kan bruke sosiale medier kritisk

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse om ulike kommunikasjonskanaler
 • kan bruke massemedier innenfor strategisk kommunikasjon
 • har en forståelse for hvordan mediene og medielandskapet fungerer
 • har et kritisk syn på bruk av sosiale medier

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

190 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter av etterprøvbar karakter som til sammen må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)  

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.   

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Ca. 10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst.