✕  Lukk søk

Introduksjon til høyere utdanning: vitenskap og metode (MET104)

Innledning

Dette emnet gir en innføring i arbeids- og læringsmetoder i høyere utdanning. Emnet har som formål å lære studentene å tenke kritisk og gi et innblikk i vitenskapelig og akademisk tenkning. I emnet blir studentene introdusert for vitenskapsteori, forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder, informasjonsinnhenting, kildekritikk, kunstnerisk utviklingsarbeid, etikk, akademisk skriving og teorier om sosial samhandling. Den kritiske akademiske refleksjonen blir knyttet til aktuelle samfunnsutfordringer ved hjelp av begrepene bærekraft, samfunnsansvar, modernitet og offentlighet. Med et tverrfaglig perspektiv gir emnet studentene innblikk i ulike fagretninger og -tradisjoner.

Emnet består av følgende deler:

 • Introduksjon til studieteknikker og det å være student
 • Introduksjon til vitenskapelig og akademisk tenkning og analyse
 • Introduksjon til kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Introduksjon til oppgaveskriving, informasjonsinnsamling og referanseteknikker
 • Introduksjon til ulike sosiologiske teorier
 • Introduksjon til næringslivsetikk og samfunnsansvar

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori for lavere grads studium
 • har kunnskap om forskjellene mellom kvalitative og kvantitative metoder
 • har kunnskap om informasjonsinnhenting og kildekritikk
 • har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid
 • har kunnskap om akademisk skriving og referanseteknikk
 • har kunnskap om drøfting og argumentasjon i akademiske oppgaver
 • har kunnskap om teorier om sosial samhandling
 • har kunnskap om begrepene bærekraft, samfunnsansvar, modernitet og offentlighet
 • har kunnskap om grunnleggende etiske teorier

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan samle inn dokumentasjon og vurdere denne kritisk, basert på noen grunnleggende vitenskapelige teorier
 • kan vurdere fordeler og ulemper med kvalitative og kvantitative metoder
 • kan skrive akademiske oppgaver
 • kan diskutere og drøfte etiske spørsmål
 • kan reflektere kritisk rundt teorier om sosial samhandling
 • kan diskutere kritisk begrepene bærekraft, samfunnsansvar, modernitet og offentlighet

Generell kompetanse

Studenten ...

 • har et bevisst forhold til vitenskapsteori og begrepet sannhet

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design, Bachelor i interiørarkitektur, Bachelor i politikk og påvirkning, Bachelor i PR og kommunikasjon og Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen bygger på forelesninger/klasseromsundervisning og praktiske skriveoppgaver.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt