✕  Lukk søk

Kreativitet: prosesser og metoder (MET105)

Innledning

Emnet gir en innføring i kreative prosesser, kreativ metodebruk og ulike modeller og perspektiver på området, relatert til person, gruppe og organisasjon. Emnet gir studenten kompetanse på å løse problemstillinger ved bruk av kreative metoder og kunne tilpasse metodebruk avhengig av case og disiplin. Emnet oppøver evnen til å arbeid kreativt i grupper og reflektere over eget kreativt arbeid i lys av praksis og teori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om ulike teorier, modeller og perspektiver på kreativitet og den kreative prosessen
 • har kunnskap om kreativitetens rolle i samfunnet og organisasjoner, og kreativitetens rolle opp mot strategi og forretningsutvikling
 • har kunnskap om kreativ holdning og atferd og hva som hemmer og fremmer kreativitet i individer, grupper og organisasjoner
 • har kunnskap om metodikk for hele den kreative prosessen fra behovsavdekning til utvikling av løsning
 • har innsikt i ulike faser i idéarbeidet og overgangen mellom disse fasene
 • har kunnskap om ulike metoder, verktøy og arbeidsprosesser som kan anvendes i de ulike fasene av idéutviklingsarbeidet
 • har innblikk i hvilke kreative metoder som passer til ulike case og fagdisipliner

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende kreative metoder til å løse oppgaver og tilpasse metodebruk til case og disiplin
 • kan reflektere over egen kreativ praksis, valg av kreative metoder og argumentere for metodevalg
 • kan designe et prosessforløp for idéarbeidet, basert på en gitt oppgave eller problemstilling
 • kan samhandle kreativt i grupper og kan reflektere over hva som hemmer og fremmer det kreative arbeidet i samhandlingen
 • kan formulere argumenter for salg av konsepter til aktuelle aktører

Generell kompetanse

Studenten...

 • har et bevisst forhold til kreative metoder og hvordan kreativiteten spiller seg ut i ulike fora
 • har en grunnleggende kompetanse på kreativitet og kreative arbeidsprosesser og kunne reflektere over eget arbeid i lys av praksis og teori
 • har innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av fagområder
 • kan reflektere over tilbakemeldinger på eget kreative arbeid og deretter justere arbeidet

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, case- og prosjektarbeid, workshop, presentasjoner. Eksempler fra best practice presenteres. Ulike teorier, modeller og metoder foreleses. Metoder og teknikker testes ut i påfølgende workshop, der studentene arbeider på en konkret case. Studentene reflekterer jevnlig over deres egen praksis, som del av læringen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 15 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Lærerne har relevant yrkeserfaring innen feltet kreativitet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt