✕  Lukk søk

Kvantitative metoder (MET107)

Innledning

Emnet gir innføring i kvantitativ samfunnsvitenskaplig metode. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i statisitikkprogrammet SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Etter emnet skal studentene være i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Studentene skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert rapport i henhold til Høyskolen Kristianias skrivetekniske prinsipper. Studentene skal videre kjenne til ulike forskningsdesign som brukes i kvantitative undersøkelser, og hvilken betydning disse har for datainnsamling og analyse. Studentene blir lært opp i å forstå fordeler og ulemper til ulike forskningsdesign. Det forventes også at studentene skal få et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Studentene skal etter endt emne kunne bruke SPSS selvstendig.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten …

 • skal ha innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.
 • skal ha kunnskap om noen utviklingstrekk i kvantitativ samfunnsvitenskaplig forskning.
 • skal få en forståelse av fordeler og ulemper ved kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet.
 • skal gjennom emnet utvikle en evne til å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker  påvirker undersøkelsens gyldighet
 • skal etter endt emne ha grunnleggende kunnskaper om innhenting, evaluering, samt bruk av empiri og analyser i kvantitative undersøkelser
 • skal videre kjenne til ulike forskningsdesigner som brukes i kvantitative undersøkelser, samt hvilken betydning disse har for datainnsamling og analyse
 • skal ha innsikt i forskningsetiske utfordringer koblet til kvantitative metoder

Ferdigheter

Studenten ...

 • skal etter endt emne kunne gjennomføre en enklere kvantitativ undersøkelse på egen hånd. Dette medfører at de har ferdigheter i alle trinn i forskningsprosessen og klarer å bygge opp en konsistent undersøkelse med veloverveide metodiske valg og analysere disse ved hjelp at dataanalyseverktøy
 • skal etter endt emne være i stand til å velge tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og presentere en forskningsrapport.
 • skal etter endt kurs kunne beherske egnede analyseverktøy som SPSS, kunne gjennomføre analyser og ha tilstrekkelig kunnskap til grunnleggende forståelse av betydningen av funn.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • skal få et bevisst og kritisk forhold til metode i andre empiribaserte arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser.
 • skal etter endt emne være i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.
 • ha innsikt i planlegging og gjennomføring av oppgaver og oppdrag knyttet til strategiske kommunikasjonsprosesser innen forskjellige virksomheter.
 • kunne reflektere kritisk over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse ut fra de tilbakemeldinger som gis.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både i individuelt og grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter. Til de fleste forelesningene vil det bli utgitt arbeidsoppgaver som skal løses ved hjelp av SPSS. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.  Det forventes at studentene deltar aktivt både i diskusjoner og med egne presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer Selvstudier: 76 timer Eksamen: 72 timer Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

Studenten må sørge for å ha en aktuell version av MS Excel installert. Videre får studenten tilgang til SPSS via høyskolen.

Arbeidslivstilknytning

Bruk av analyseverktøy som brukes i flere forskjellige bransjer. Analyse av data insamlet i relasjon til flere forskjellige bransjer.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (4 studenter)

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1: Muntlig individuell eksamen. 

Kontinuasjon av eksamensdel 2: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.