✕  Lukk søk

Kvalitative metoder (MET108)

Innledning

Emnet gir praktisk opplæring i kvalitativ forskningsmetode og vitenskapsfilosofi. Det bør kombineres med et emne i kvantitativ metode og statistikk.

Opplæringen i kvalitativ metode omfatter en fjerdedel generell metodelære (vitenskapsfilosofi) og tre fjerdedeler kvalitativ metodelære.

Generell metodelære (en fjerdedel) omfatter:

(a) Brukbarheten ved forskning (relevans, validitet, reliabilitet og generalisering),

(b) Samspill mellom data og teori (hermeneutisk sirkel, hypotetisk-deduktiv modell),

(c) Ulike vitenskapelige idealer (positivistisk og fortolkende tilnærminger),

(d) Hvordan skrive en akademisk oppgave,

(e) Etiske og strategiske avveininger, samt praksis-styrt forskning (blant annet designforskning og aksjonsforskning).

Kvalitativ metodelære (tre fjerdedeler) omfatter

(i) Forskningsdesign (enkelt-cases, komparative studier, fler-lokalitetsforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid),

(ii) Metoder for datainnsamling (arkivstudier, deltakende observasjon, intervjuer, fokusgrupper, verkstedmetodikk og audiovisuelle teknikker),

(iii) Metoder for dataanalyse (koding, prosessanalyse, diskursanalyse, semiotisk analyse og deltakende analyse),

(iv) Tolkning og rapportering av funn (skriftlig framstilling, audiovisuell utstilling og muntlig presentasjon),

(v) Vurdering av kvalitativ forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om metoder for vitenskapelig forskning med kvalitativ informasjon inkludert etnografi, arkivforskning, intervjuer, og fokusgrupper.
 • har bred kunnskap om forskningsdesign, innsamlingsmetoder, analysemetoder samt tolkning og vurdering av funn i kvalitative undersøkelser.
 • har forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvalitative forskningsdesign er best egnet.
 • har kjennskap til faghistorien om forskningsmetoder innen medievitenskap og statsvitenskap, og kjenner til hvordan forskningsfunn kan anvendes i politikk og media.
 • har kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid som verktøy for offentlig kommentar eller påvirkning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en enklere kvalitativ undersøkelse på egen hånd. Dette medfører at studenten har ferdigheter i alle trinn i forskningsprosessen fra forskningsdesign, via datainnsamling og dataanalyse, til tolkning og vurdering av funn.
 • har erfaring med egnede verktøy, som for eksempel videopptak, samt kvalitativ dataanalyse, og vurdering av funn.
 • kan reflektere kritisk over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse ut fra de tilbakemeldinger som gis.
 • kan framskaffe relevant informasjon, vurdere denne kildekritisk, og formidle funn i skriftlig, muntlig eller audiovisuell form.
 • kan å gjøre selvstendige taktiske vurderinger om valg av metode for forskning og utredning.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av forskningsetiske implikasjoner, reliabilitet og validitet på alle trinn i forskningsprosessen, fra valg av problemstilling og teoriforankring, via datainnsamling og dataanalyse, til rapportering og anvendelse.
 • har et bevisst og kritisk forhold til metode i andre empiribaserte arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser.
 • har innsikt i planlegging og gjennomføring av empiriske undersøkelser i forbindelse med strategisk kommunikasjon i offentlig, privat og/eller sivil sektor.
 • kan bidra til nyskaping og innovasjon i yrkeslivet, gjennom anvendt forskning, aksjonsforskning eller oppdragsforskning.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både i individuelt og grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter. Til de fleste forelesningene vil det bli gitt arbeidsoppgaver som skal løses. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret. Det forventes at studentene deltar aktivt både i diskusjoner og med egne presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer Selvstudier: 76 timer Eksamen: 72 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

Hver student bør disponere egen datamaskin

Arbeidslivstilknytning

Det kan bli gjesteforelesere fra yrkeslivet.

Eksamen

Eksamensdel 1: Muntlig eksamen i gruppe

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1: Muntlig individuell eksamen 

Kontinuasjon av eksamensdel 2: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.