✕  Lukk søk

Organisasjoner i endring (OIE4101)

Innledning

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Organisasjonsteori som grunnlag for studier av endring
 • Hva er organisasjonsendring? Ulike typer organisasjonsendringer og perspektiver på disse
 • Hvordan studere, forstå og forklare endringer
 • Endringskapasitet i organisasjoner
 • Motstand og ambivalens i endringsprosesser
 • Mellomlederes roller i endringssituasjoner
 • Politikk og etikk i endringsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende organisasjonteori.
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder innenfor studier av organisasjonsendringer, både i private og offentlige organisasjoner.
 • har kunnskap om både drivkrefter og konsekvenser av endringer.
 • har inngående kunnskap om lederes roller på ulike nivåer i endringsprosesser.

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker metoder og modeller for å forstå og drøfte endringsprosesser.
 • behersker relevante metoder for å gjøre helhetlige vurderinger av en endringssituasjon.
 • kan gjøre analyser av organisatoriske utfordringer og suksesskriterier for ulike endringstyper i praksis.
 • er i stand til å analysere lederroller på ulike nivåer og utfordringer i ulike endringstyper.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en god kritisk forståelse av endringsprosesser på organisasjons- og individnivå, og de etiske problemstillinger disse reiser i en organisasjon.
 • kan anvende teorier og metoder fra fagfeltet til å drøfte gjennomføring av endringer i praksis.
 • kan delta i offentlige debatter om endringsprosesser.

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som et samspill av forelesninger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter av ikke-etterprøvbar karakter (muntlig presentasjon i gruppe av en teoretisk oppgave, og være opponent på en annen gruppes presentasjon) som til sammen må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)  

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.   

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamen: Individuell muntlig eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær.