✕  Lukk søk

Omdømmebygging og krisehåndtering (OMK3200)

Innledning

Emnet tar utgangspunkt i at alle virksomheter trenger et godt omdømme og støtte fra ulike interessenter for å nå sine mål. Studentene skal lære hvordan virksomheters omdømme formes, påvirkes og måles, samt hvordan en krise kan påvirke omdømmet. Viktige stikkord er: Interessentgrupper, identitet, image, omdømme, omdømmeanalyse, risikovurdering, issues management, samfunnsansvar, etikk, krisehåndtering, krisekommunikasjon og mediehåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om omdømmebygging og krisehåndtering og de viktigste modellene og teoriene de to fagfeltene bygger på
  • har kunnskap om hvorfor virksomheter er tjent med å ha et godt omdømme og hvordan omdømmet skapes, måles og utvikles gjennom atferd, relasjoner og kommunikasjon
  • har kunnskap om hvordan en virksomhet kartlegger og kategoriserer interessenter og kan etablere systemer og kanaler for dialog med dem i hverdagen som i krise
  • kjenner til ulike strategier for å håndtere omdømmekriser, også gjennom aktiv mediehåndtering

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lage en plan for hvordan en virksomhet kan kartlegge sine interessentgrupper og måle sitt omdømme
  • kjenner til styrker og svakheter med ulike metoder og analyseverktøy
  • kan sette opp en plan for krisekommunikasjon, fra kartlegging i risikobildet og risikovurderinger for den aktuelle virksomheten til beredskapsplan og budskap i tilfelle krise

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan se hvordan en organisasjons atferd og kommunikasjon henger sammen med rammebetingelser, markedsadgang, salg, omdømme og attraktivitet
  • har et kritisk blikk på hvordan private og offentlige aktører jobber systematisk for å bygge opp sin egen attraktivitet, og kan se denne typen aktivitet i et kritisk lys
  • kan identifisere og håndtere ulike kriser en virksomhet kan stå overfor

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. For best mulig forståelse av pensum og utbytte av diskusjonene i forelesningene, må studentene følge aktivt med i media og delta aktivt i forelesningene.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid og presentasjon: 8 timer

Selvstudier: 130 timer

Eksamen: 26 timer

Total anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

PC/MAC

Retriever (gratis tilgang via bibliotekets database)

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra bedrifter, byråer, organisasjoner og offentlige etater. Frivillig studietur til Island der landets håndtering av finanskrisen og vulkanutbrudd studeres, sammen med hvordan aktører der jobber med omdømmebygging og krisekommunikasjon.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarligt.  

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.   

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.