✕  Lukk søk

C++ programmering (PG4401)

Innledning

Emnet skal gi studentene kunnskap om fundamentale og avanserte programmeringsbegreper i språket C++. Målet er å videreutvikle studentenes programmeringskunnskaper til det som er nødvendig for å utvikle effektive og komplekse systemer, inklusive spill og interaktive applikasjoner. De vil lære å beherske Microsofts Visual Studio som IDE for C++.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om referanser og pekere, samt deres relasjon til hverandre
 • har kunnskap om bibliotek for 2D grafikkprogrammering
 • har kunnskap om grunnleggende konsepter i 2D grafikkprogrammering
 • har kunnskap om minneallokering i C++, inklusiv forskjellene på stack og heap
 • har kunnskap om function pointers i C++, samt callback functions og functors
 • har kunnskap om templates og deres bruksområder
 • har kunnskap om ulike revisjoner av C++ og de viktigste forskjellene

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker et egnet IDE som C++ programmeringsmiljø (opprette projects, kompilere, linke, kjøre)
 • behersker debuging i et egnet IDE
 • kan programmere med standard I/O (cin, cout)
 • behersker skriving og lesing til og fra fil med streams
 • kan anvende pekere og referanser
 • behersker korrekt anvendelse av minne med new og delete
 • behersker korrekt anvendelse av const og mutable
 • kan programmere med containers, algoritmer og iteratorer fra STL
 • kan anvende og utvikle egne templates
 • kan anvende objektorientert programmering i C++ med bruk av klasser, objekter, arv og polymorfi
 • kan programmere med threads og synkroniseringsmekanismer i C++
 • kan anvende smart pointers
 • kan programmere med operator-overlasting
 • kan håndtere og lage egne exceptions
 • kan inkludere og anvende tredjepartsbiblioteker
 • kan beherske enkel 2D grafikkprogrammering
 • kan benytte callback functions
 • kan anvende tid som en faktor under kjøring av et program
 • kan håndtere brukerinput interaktivt i applikasjoner
 • kan utnytte "move semantics" for bedre kode
 • kan benytte tråder, promises og futures til parallell programmering

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan utvide sin forståelse for hvordan objektorientering og template programming kan benyttes til å skape veldesignede programmer
 • kan forstå poenget med operator-overlasting og bruksområde
 • kan forstå når man skal bruke tredjeparts biblioteker og når en skal utvikle selv
 • kan forstå hvordan parallell programmering er nødvendig for å få optimal ytelse av moderne hardware

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Læringsaktiviteter

12 forelesninger med øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 24 timer

Selvstudium: 80 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 72 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

IDE med kompilator for C++

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av én individuell oppgave som må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Gjennomføring: Individuell

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke 

Kontinuasjon av arbeidskrav: Individuell innlevering av oppgave i forbedret versjon

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.