✕  Lukk søk

Embedded systems (PG5501)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten teoretisk og praktisk kunnskap om embedded systems med tilhørende arkitektur. Emnet skal også gi kunnskap om grunnleggende hardwarekomponenter og Arduino. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å programmere applikasjoner som kommuniserer med komponenter tilknyttet mikrokontrollere og Unix-baserte maskiner. Studenten skal ha kompetanse i bruksområder og praktiske anvendelser for embedded systems.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • forstår uttrykket "embedded systems" og kjenne til forskjellen mellom en CPU og en microcontroller.
 • kjenner til de mest brukte arkitekturene for embedded systems.
 • har kunnskap om microkontrollere som Arduino og hvordan disse brukes.
 • har kunnskap om hardwaren i Raspberry Pi, hvordan den brukes og hvordan den skiller seg fra mikrokontrollere.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan sette opp og installere OS og annen software på Raspberry Pi.
 • kjenner til og kan bruke grunnleggende elektroniske komponenter som LED, knapper, motstand, buzzer og transistorer.
 • kan styre eksterne komponenter, med både analoge og digitale signaler, fra embedded maskin (segment display, led matrise, LCD, I/O expansion).
 • kan lese inn data fra analoge og digitale eksterne sensorer. (Eks: lys, temperatur, knapper.)
 • kan styre motorer. (Servo, DC, stepper, solenoid, m.m.)
 • kan kommunisere trådløst med IR, RF og WiFi.
 • kan bruke data fra eksterne sensorer til å styre eksterne komponenter.
 • kjenner til og kan bruke viktige protokoller i embedded systems som SPI, I2C, 1Wire og UART.
 • skal forstår hvordan embedded systems virker i grensesnittet mellom elektronikk og program (eeprom, interrupts, minnehåndtering)
 • kan sette opp og installere OS og annen software på Raspberry Pi
 • kan designe enkle kretskort og dokumentere oppkobling med Fritzing

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har innsikt i bruksområder og praktiske anvendelser for embedded systems
 • kan designe, teste og kritisk evaluere embedded systems som løsninger på virkelige problemstillinger, som å lage roboter og spillkonsoller

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og egenstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 56 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 24 timer

Vurdering - 72 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

 • Rikholdig komponentsett med mer enn 150 deler.

 • Arduino, Particle Photon og Raspberry Pi.

 • Fritzing

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av to hjemmeoppgaver med 2 ukers varighet som til sammen må vurderes godkjent. 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: Individuell

Etterprøvbar: Ja

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Kontinuasjon av arbeidskrav: Individuell innlevering av hjemmeoppgave(r) i forbedret versjon

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å følge undervisningen effektivt er det nødvendig med kunnskaper om programmeringsspråket C, som Programmering i C for Linux eller tilsvarende.

Emnet undervises i 4. semester som obligatorisk emne for Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer og i 5. semester som valgemne for øvrige spesialiseringer ved Bachelor i informasjonsteknologi.

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.