✕  Lukk søk

Introduksjon til programmering (PGR102)

Innledning

Emnets fokus er å gi studenten en første innføring i grunnleggende programmering. Studenten lærer blant annet om variabler, datatyper, løkker, betingelsessetninger, funksjoner, og bruk av DOM-funksjoner for å endre på HTML og CSS. Det fokuseres på å lage små applikasjoner for nettsider, på klientside, som tar i bruk av funksjoner. Emnet anvender kun ren JavaScript, det vil si gjør ikke bruk av biblioteker eller rammeverk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • vet hva et programmeringsspråk er
 • har kunnskap om programmeringshistorie og hvilke paradigmer som har vært, og er, gjeldende innen fagområdet.
 • vet hva variabler og typer er og hvordan de kan benyttes i programmering
 • vet hva DOM er
 • har kjennskap til hvordan programmerere har hjulpet- og stadig hjelper hverandre ved å dele kunnskap gjennom ulike nettsamfunn.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker bruk av variabler, arrays, løkker, betingelsessetninger
 • behersker opprettelse og bruk av function for å lage funksjoner
 • kan gjøre bruk av click-eventet
 • kan anvende DOM-funksjoner for manipulasjon av HTML og CSS
 • kan bruke debugger (f.eks console error-panelet) for å sjekke koden for feil
 • kan lage enkle applikasjoner med enkle algoritmer
 • kan skrive ryddig og strukturert kode
 • kan lese, forstå og endre kode som andre har skrevet

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår de grunnleggende konseptene og teknikkene i programmering

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger, innlevering og avsluttende skriftlig eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 48 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ren JavaScript (uten bibliotek eller rammeverk) og HTML-editor.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.