✕  Lukk søk

Ekstern praksis (PRA282)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen sitt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt. Praksisperioden har en varighet på to måneder og studenten skal selv søke plass hos relevant praksissted.

Studenten skal ha en praksisveileder ved valgt praksissted og følge det ordinære arbeidet ved praksisstedet. Praksisveileder legger, i samarbeid med studenten, opp planer for studentens arbeid og skal følge studenten i læreprosessen. Studenten skal også ha en faglig veileder og kontaktperson ved instituttet. Hun/han er tilgjengelig for student og praksisveileder etter behov.

Underveis og ved endt praksis skal studenten skrive en oppgave fra praksisperioden. Oppgaven danner grunnlaget for vurderingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha profesjonell innsikt i, kunnskap om og bred kunnskap i å arbeide over tid i en profesjonell kontekst  

  • har kunnskap om hvordan knytte praksis og teori sammen

  • har kunnskap om hvordan benytte seg av relevant litteratur i arbeidet

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende kunnskap, metoder og verktøy til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser, alene og i samarbeid med andre
  • kan reflektere over egen og andres faglige praksis i ulike arbeidsprosesser

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en praktisk opplevelse av en fremtidig arbeidshverdag
  • har forståelse for samarbeid og teambygging for å kunne opptre med profesjonalitet og bransjeetisk forståelse i fremtidig arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av praksis på selvvalgt praksissted, samt mulighet for studenten til å finne individuell veiledning fra ekstern veileder tilknyttet samme praksissted. Veileders tilbakemeldinger og egne refleksjoner gjennom praksisrapport vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 300 timer

Selvstendig arbeid individuelt eller i grupper - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk praksis (individuell): Pliktig oppmøte i praksisperioden (fortrolig med praksissted, undervisning og veiledning). 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Obligatorisk praksis gjennomføres i henhold til Retningslinjer for kapittel 3 Studier - med utfyllende bestemmelser for obligatorisk aktivitet, og informasjon gitt av emneansvarlig.

Obligatorisk praksis foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent obligatoriskpraksis kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent praksis meldes studentenav eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av obligatorisk praksis: Gjentak ved neste ordinære gjennomføring eller i forelesningsfri periode om sommeren.

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon.

Det settes opp ekstraordinær kontinuasjon av eksamen før ordinær konteperiode i august.

Læremidler

Praksis og veiledning er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av faglærer i forkant av det enkelte semester.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.