✕  Lukk søk

Kreativt webprosjekt (PRO103)

Innledning

Studenten skal gjennom et prosjekt kunne benytte HTML- og CSS-teknikker for å kunne lage en interaktiv og kreativ løsning med animasjoner (CSS3-animasjon). Etter å ha fullført emnet skal studenten gjennom teamarbeid kunne utføre en kreativ prosess.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • kan forklare hva HTML og CSS er og hva forholdet mellom disse er
 • har kjennskap til ressurser på nett som tilbyr løsninger på problemstillinger i sammenheng med HTML og CSS
 • kan forklare hva kreativitet er
 • kjenner til hvordan man arbeider effektivt i grupper

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte HTML og CSS for å strukturere og stilsette innhold etter etablerte retningslinjer
 • kan benytte HTML og CSS for å lage interaktive løsninger med animasjoner
 • kan gjøre en vurdering av gyldigheten til ressurser på nett som tilbyr løsninger på problemstillinger vedrørende HTML og CSS
 • kan anvende strukturert kreativ metode for problemløsning
 • kan analysere gruppeprosessen i et team

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan anvende kreative teknikker og metode i et lite utviklingsprosjekt
 • kan redegjøre og reflektere over sine valg av løsninger
 • kan kritisk analysere og reflektere over gruppeprosesser i et team

Emnet inngår i

Bachelor IT 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 36 timer Selvstudium - 59 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 75 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

HTML-editor

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen (prosjekt) i gruppe (4- 6 studenter)

Varighet: 1-2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (4-6 studenter) basert på innlevert hjemmeeksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (IB er ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.