✕  Lukk søk

Retorikk og argumentasjon (RET3200)

Innledning

Retorikk handler om bevisstgjøring av ordene, omstendighetene og formen. Den som bedriver praktisk retorisk kommunikasjon må gjøre dette i en bestemt situasjon, med visse rammer og omstendigheter. Den som formidler, retoren, formidler sin sak og argumentasjon ved å gi den et retorisk velformet og hensiktsmessig uttrykk for å påvirke mottageren på den ønskede måten. Emnet er bygget opp etter disse nødvendige elementene i retorisk kommunikasjon.

Herunder vil emnet gi innføring i og kunnskap om det teoretiske fundament for overbevisning, persuasio. Hva har retor gjort for å skape den ønskede overbevisning? Dette innebærer at studentene vil få både et teoretisk og praktisk forhold til overbevisning. I dette ligger både de rene ord, altså den snevre persuasio - og den brede persuasio; alle utenforliggende, men dog betydningsfulle elementer i hva som har skapt overbevisningen. 

Sentralt i kurset står Aristoteles, men også nyere retorikere og ny-retorikken. Men den aristoteliske orienteringen er sentral. Aristoteles forstod retorikk som evnen til å overbevise, men også en bevisstgjøring om misbruk og manipulasjon, herunder begrepene propaganda, dialogisk kommunikasjon og monologisk. 

Derfor vil det foreleses over temaene:

 • De retoriske forarbeidsfaser som strukturerer de ulike elementer i retorikken
 • Overbevisning, ord og forsvarsstrategier
 • Hvordan taler, tekster og appeller utvikles
 • Publikumsanalyser
 • Troverdighet/ talerens etos
 • Debattformer og timing
 • Om det retoriske kairos, betydningen av tid/sted

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt og bred kunnskap om klassisk retorikk, sentrale teorier om retorikkens tilblivelse, bruk og moderne politisk og samfunnsmessig påvirkning
 • har bevissthet om individers, myndigheters og organisasjoners antatte strategier for å påvirke sine omgivelser.
 • har kunnskap om retoriske strategier som er tilgjengelige
 • er bevisst om hvilke tenkte strategier som er brukt.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan ta i bruk systematisk strategisk retorikk.
 • kan anvende kunnskapen i organisasjoner, næringsliv, offentlig virksomhet, i media - og som en personlig utvikling.
 • kan bygge opp argumenter med presis målgruppedefinering
 • kan finne systematiske letemetoder for å formulere budskap effektivt, herunder presist språk

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å analysere egne og andres bruk av overtalelsesstrategier
 • har innsikt i hvordan retoriske strategier, tekster og andre overbevisningstiltak kan brukes effektivt og målrettet.
 • evner å analysere egen og andres retorikk

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger og med bruk av øvelser.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer 

Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer 

Selvstudier: 124 timer 

Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer 

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Arbeidslivstilknytning

Det hentes inn gjesteforelesere fra politikk, media og næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamen: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Kontinuasjon av muntlig eksamen: Muntlig individuell eksamen med ny eksamenstekst.