✕  Lukk søk

Politikk og samfunn (SAM101)

Innledning

Politikk og samfunn vil gi studentene grunnleggende kjennskap til politiske prosesser og motsetninger i det norske samfunn.  Emnet gir inngående forståelse for hvordan det norske samfunnet er bygget opp, og for hvordan makt, klasse og motsetninger konstituerer befolkningen, og hvordan politikerne og PR-medarbeideren må forholde seg til dette. Studentene skal kjenne til valgkamp og politikernes rolle, og de skal utvikle ferdigheter i å kommunisere politiske spørsmål. Emnet gir også kunnskap om hvordan mediene er en vesentlig premissleverandør for den politiske dagsorden. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kjenner til sosiologiens grunnbegrep, historie og tradisjoner. 
  • har en forståelse for politiske prosesser og motsetninger
  • har innsikt i sentrale temaer som aktør og struktur, klasseperspektiv, makt og avmakt og medienes dagsordenfunksjon. 

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan gå i dybden på enkelte fagområder ved å kunne søke opp litteratur og kunne bruke sentrale begrep og teorier på et oppgitt tema. 
  • har kunnskap om praktisk gjennomføring av gruppeoppgaver og arbeidslivsretta prosjekter.
  • har grunnleggende ferdigheter i å gjennomføre muntlige presentasjoner og kunne gjennomføre pressebriefer.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en grunnleggende forståelse for hvordan det norske samfunnet er bygget opp
  • kjenner til viktige sosiologiske og medieteoretiske forskningsbidrag og relevante studier. 
  • har god innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om mennesket i samfunnet, og samfunnet i mennesket

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Det legges opp til forelesninger med praktiske gruppeøvelser og muntlige presentasjoner i klassen. Det vil bli brukt klipp fra avisartikler og TV-debatter for oppgaveløsning og diskusjoner. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning   - 42 timer

Selvstudium - 63 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen  - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 25 timer

Anbefalt tidsbruk totalt  - 200 timer 

Arbeidsverktøy

NA

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli invitert gjesteforelesere: redaktører, filmskapere og forskere som har beskjeftiget seg med politikk og det politiske ordskiftet. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Fem dager 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt