✕  Lukk søk

Kryss-plattform design (SDS201)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til en rekke faktorer som må vurderes når du utformer et kryss-plattform produkt. Studenten skal være i stand til å lage og teste spillkonsepter på tvers av flere plattformer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive vanlige hindringer for kryssplattform utforming
  • kan beskrive ulike metoder for å tilpasse designelementer på tvers av flere plattformer
  • kan identifisere fordeler og ulemper med kryss-plattform utforming

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle spilldesign som kan distribueres på flere plattformer
  • kan utvikle designløsninger knyttet til distribusjon og brukertesting på ulike plattformer

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan gi eksempler på når bruken av kryssplattform design er hensiktsmessig
  • kan identifisere potensielle problemer som kan oppstå når du forsøker å flytte et konsept fra en plattform til en annen
  • kan vurdere brukbarheten av et design på flere plattformer

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Prosjektarbeid - 95 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet blir det fokus på å ta ett prosjekt over til flere platformer. Det skal gjøres analyse og risikovurdering på prosjektet og det skal diskuteres hvordan man kan ha ett spill på flere platformer uten at man mister viktige funksjoner eller må gjøre endringer i det helhetlige designet. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.