✕  Lukk søk

Selvledelse (SLV5101)

Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Fagfeltets historie og videre utvikling
 • Kognitive, emosjonelle og atferdsmessige innfallsvinker
 • Definisjoner og funksjoner: autensitet, ansvar og kapasitet
 • Fasilitering av selvledelse i organisasjonen
 • Selvrefleksjon og selvinnflytelse
 • Personlige strategier, metoder og teknikker
 • Viljestyrke, tilstandspåvirkning, motivasjon, mentale teknikker, behov, læringsstrategier, affektbevissthet og energibalanse
 • Lede, lære og utvikle seg selv i samspill med andre
 • Vilje til å gjøre ærlige selvevalueringer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har spesialisert kunnskap om teori og forskning på selvledelse.
 • har inngående kunnskap om prosesser og metoder for å anvende teorier om selvledelse på seg selv, samt å fasilitere selvledelse hos andre medarbeidere.
 • har kritisk forståelse av hvilken rolle selvledelse kan ha i moderne organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende kunnskap om selvledelse til å kritisk vurdere egne ledelseskapasiteter, inkludert selvrefleksjon omkring egne styrker, svakheter og kapasiteter.
 • kan anvende metoder og teknikker for å fasilitere selvledelse i en organisasjon.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til både forskning og populærvitenskapelige skrifter om selvledelse i bred forstand, og kan anvende kunnskapen til å drøfte ledelsesrelaterte dilemmaer og utfordringer.
 • kan foreta selvstendige, forskningsbaserte vurderinger av relevante faglige problemstillinger innenfor fagfeltet selvledelse og fremstille disse på en forståelig og relevant måte.

Generell kompetanse

Studenten... 

 • kan anvende teori om selvledelse på praktiske problemstillinger, både når det gjelder egen lederrolle og overfor medarbeidere.
 • kan gjøre selvstendige analyser og vurderinger av etiske og verdimessige problemstillinger knyttet til selvledelse, og knytte dette til sin evne til å ta valg og påvirke seg selv.
 • er kjent med seg selv og sin evne til å lede seg selv, og fasilitere selvledelse hos andre.
 • kan lede seg selv til å delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet.  

Emnet inngår i

Master i ledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, dialoger, refleksjons- og veiledningsprosesser, ferdighetstrening, og utvikling av en egen selvledelsesplan. Mye av kunnskapen og erfaringen vil oppstå som følge av de prosessene studentene skaper individuelt og i samspill med hverandre. Det beregnes en betydelig egeninnsats, som blant annet innebærer å jobbe med egenutvikling, samt å bidra med støtte og samspill i andres utviklingsprosesser. Det er derfor forventet at studentene er tilstede på forelesningsdagene. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkl. undervisningsdager)

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1-4 uker

Gradering:  Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst