✕  Lukk søk

Styring og ledelse (SOL4100)

Innledning

Emnet omfatter teorier og modeller for analyse av organisering, og styrings- og ledelsesformer i private og offentlige virksomheter. Emnet gir en bred innføring i styringsvirkemidler, som f.eks. organisasjonsstruktur, insentivsystemer og kontrakter. Videre gir emnet en avansert kunnskap og kritiske vurderinger av moderne ledelsesteorier. Emnet gir også bred innsikt i organisasjonskultur som ledelsesutfordring.

Det legges stor vekt på kritisk drøfting av organisasjonen som kontekst for ledelse og styring, og bruk av ulike virkemidler og deres effekter i ulike organisasjonstyper.

Emnet inneholder:

 • Analyse av utfordringer for styring og ledelse i offentlige og private organisasjoner
 • Marked, byråkrati, klan og nettverk som organisasjonsformer
 • Ledelse i offentlig sektor
 • Styring og ledelse i nettverk og frivillige organisasjoner
 • Organisasjonskultur som ledelsesutfordring
 • Perspektiver på ledelsesteorier og etikk
 • Aktiv og passiv ledelse, fravær av ledelse, substitutter for ledelse, lederroller

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om styrings-og ledelsesutfordringer i ulike typer organisasjonsformer
 • har spesialisert organisasjonsteoretisk kunnskap om likheter og forskjeller på private og offentlige organisasjoner
 • har inngående kunnskap om virkemidler for styring og ledelse i private og offentlige organisasjoner og effekter av disse
 • har avansert kunnskap om moderne ledelsesteorier og kritisk perspektiv på disse
 • kan anvende kunnskapen på å analysere bruk av styring og ledelse som virkemidler i endringsprosesser
 • har spesialisert kunnskap om betydningen av organisasjonskultur for ledelse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende organisasjonsteori for å reflektere over og drøfte ulike virkemidler for styring og ledelse i offentlige og private organisasjoner
 • kan reflektere over praktiske problemstillinger i media og reelle cases og anvende teori på disse
 • kan analysere og drøfte teorier og metoder og arbeide selvstendig med teoretiske problemstillinger innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere fagetiske problemstillinger som relaterer seg til styring og ledelse i organisasjoner
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning på fagfeltet
 • kan forstå og forholde seg kritisk til informasjonskilder som utredninger, media og forskningspublikasjoner, og anvende disse til å formulere faglige resonnementer

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner. Studentene skal skrive en individuell rapport (paper) som er en teoretisk drøfting av en problemstilling innenfor emnet. Det vil bli gitt veiledning underveis i rapportskrivingen. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra offentlig og privat virksomhet vil inviteres til å presentere relevante case.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst