✕  Lukk søk

Farge og design (SPD105)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en innføring i fargelære og design-prinsipper gjennom bruken av tradisjonelle og digitale medier. Studentene skal identifisere og bli kjent med en rekke fargepaletter for å utforske fargeharmoni og kontrast. Tema vil omfatte blant annet fargekomponenter, fargemetning, fargepsykologi, avanserende/vikende farger, påvirkning av lys/temperatur på farge og designelementer.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal kunne redegjøre for ulike fargeteorier
  • skal ha kunnskap om komposisjons- og design-prinsipper for å formidle et budskap best mulig
  • skal ha kunnskap om ulike fargerom

Ferdigheter

Studenten...

  • skal kunne demonstrere visuell kompetanse
  • skal kunne tiltrekke seg betrakterens oppmerksomhet gjennom bruk av fokus
  • skal kunne demonstrere fargeharmoni i design gjennom en rekke fargevalg
  • skal kunne anvende farger i henhold til valør, fargemetning og temperatur

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne skape et balansert og enhetlig design ved bruk av fargeelementer og designprinsipper
  • skal kunne analysere farger i henhold til valør, fargemetning og temperatur
  • skal kunne begrunne fargevalg i sine arbeider

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign og bachelor i 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes vurderingsformer med vekt på porteføljer/mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon ev eksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.