✕  Lukk søk

Bransjeforståelse og historie (SPD109)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene innsikt i industrien, med den hensikt å forberede dem til å bli profesjonelle aktører. Emnet er delt i to, hvorav første halvdel ser på 3D, VFX og dataspill i et bransjeperspektiv, inkludert hvordan organisatoriske prinsipper og teknikker fungerer i de ulike bransjene. Siste halvdel omhandler historien til henholdsvis 3D-, VFX- og dataspill-bransjen og vil se på viktige milepæler og teknikker innenfor hvert enkelt felt. Studentene deles her inn i grupper etter studieprogram.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om 3D-, VFX- eller dataspill-bransjen og de ulike rollene og stadiene i en produksjon, avhengig av spesialisering i emnet studenten har.
 • har kunnskap om innholdet i en portfolio
 • har kunnskap om produksjons- og tilbakemeldingsverktøy
 • har kunnskap om opphavet til 3D, VFX og spillteknikker, samt viktige historiske milepæler innen de tre bransjene, avhengig av hvilken spesialisering studenten har i emnet.

Ferdigheter

Studenten...

 • har bevissthet rundt sin rolle i bransjen
 • kan sette sammen en demoreel med sine arbeider
 • kan bruke et produksjonsverktøy til prosjektarbeid
 • kan reflektere over dagens teknologi, estetiske virkemidler og produksjonsmetoder i en historisk og sosial kontekst

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig
 • har kjennskap til ulike karrieremuligheter og hva som skal til for å lykkes

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects, bachelor i 3D grafikk, bachelor i spill design

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom muntlige presentasjoner, forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes varierte vurderingsformer med en vekt på porteføljer/mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 48 timer Selvstudium - 48 timer Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 20 timer Øvelser - 24 timer Evaluering - 60 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en multiple choice eksamen og en mappevurdering*

Multiple choice varighet: 1 time

Mappeeksamen varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under multiple choice

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet gjennomføres ved Bachelor i spilldesign, Bachelor i 3D-grafikk og Bachelor i Visual Effects. Her vil deler av arbeidet være felles for alle tre program, mens andre deler er spesifikk for det enkelte program. Eksamen vil også være tilpasset de enkelte program.