✕  Lukk søk

Preproduksjon (SPD304)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten erfaring med at en preproduksjon gjennomføres etter felles retningslinjer. Arbeidet skal foregå i grupper som arbeider etter prosjektmetodikk som passer ved preproduksjoner i forkant av større spillutvilingsprosjekt..

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har kunnskap om gjennomføring av et forprosjektarbeid innenfor studiets fagområder
 • har kunnskap om en forproduksjon knyttet til et spillprodukt
 • har kunnskap om prosjektmetodikk
 • har inngående kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relaterte fagområder
 • har kunnskap om et prosjekts ulike faser, fra ide til ferdig implementert prototype

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap til å være deltaker i, og gjennomføre, et forprosjekt
 • kan anvende ulike utviklings- og prosjektstyringsmetoder
 • kan beherske og anvende relevante verktøy for eget prosjekt
 • kan anvende faglig kunnskap, teori og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og evaluere forprosjektarbeid og utviklingsprosess

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre forprosjekter som strekker seg over tid, både som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan inspirere til, og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt
 • har forståelse om hvordan man kan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og organisert måte

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Prosjektarbeid - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

NA

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.