✕  Lukk søk

Digital teknologi (TK1102)

Innledning

For å kunne benytte en datamaskin på en effektiv måte må man vite hvordan informasjon kodes digitalt, samt hvordan den lagres, prosesseres og overføres av og mellom maskinvare og programvare. Ved å arbeide med emnet skal studenten lære seg å analysere datasystemer i ulike abstraksjonslag fra bit-nivå, via digitale kretser og maskinvarekomponenter (CPU, minne, busser og ulikt I/O-utstyr), data vs instruksjoner, operativsystem, applikasjoner og nettverkskommunikasjon. De skal kunne forklare hvordan man med binærtall kan representere ulike former for informasjon. De skal erverve seg begrepsapparatet som trengs for å vurdere ulik maskin- og programvare opp mot hverandre. De skal kunne benytte modeller for funksjonell lagdeling i systemer, samt prosedyrer og verktøy til å forklare virkemåte og derigjennom kunne utføre effektiv feilsøking av enkeltmaskiner og nettverkskommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive den historiske utviklingen som ledet frem til dagens datamaskiner og nettverk
 • kan definere og benytte de vanligste begrepene som benyttes i beskrivelse og analyse av datasystemer og nettverk
 • kan beskrive prinsippene og metodene for digital koding av ulike former informasjon og hvilke muligheter og begrensninger som er forbundet med disse
 • kan beskrive arkitekturen og organiseringen av datasystemer og nettverk
 • kan forklare rollen til et operativsystem og dekomponere funksjonaliteten i hovedelementene prosess/tråd-administrasjon (scheduling + samtidshåndtering), minne-administrasjon (virtuelt minne mm), fil-administrasjon, I/O-administrasjon
 • kan benytte TCP/IP-modellen til å forklare og analysere datakommunikasjon gjennom Internett

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere ulike kodingsformater for tekst, tall, lyd og bilder; kjenne virkemåten til disse og benytte dette i feilsøking
 • kan med utgangspunkt i kjennskap til virkemåten til hovedkort, CPU, minne, I/O-kontrollere, busser og persistente lagringsmedia; identifisere de viktigste metrikker og benchmarks for ulike typer utstyr og identifisere mulige feilkilder og hvoirdan disse vil ytre seg
 • kan benytte skall-kommandoer, overvåkings- og konfigurasjons- verktøy i Windows og/eller OSX/Linux
 • kan benytte TCP/IP-modellen og kjennskap til tilhørende protokoller, til å analysere den fullstendige gangen i tilkopling til et LAN og nedlastingen av f.eks. en webside

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gi en anbefaling ved innkjøp av datamaskin ut fra brukers behov og ønsker med bakgrunn i en korrekt og systematisk forståelse av tekniske spesifikasjoner for utstyret
 • kan gjennomføre systematisk feilsøking og reparasjon av typiske problemer i hardware og software
 • kan gi en begrunnet anbefaling ved valg av ISP og nettprodukt/abonnementstype, samt lokalt nettverksutstyr ut fra overslag på behov for bitrate og tjenestekvalitet
 • kan benytte standard verktøy for å finne feil på og rette opp nettverksforbindelser

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, elektroniske tester og individuelle øvingsoppgaver med veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 24 timer

Selvstudium - 147 timer

 

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Hexeditor tilpasset eget OS SSH klient Pakke-analysator ("sniffer"), f.eks. Wireshark

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.