✕  Lukk søk

Musikkteaterverksted (VAL220)

Innledning

Emnet er tverrfaglig og skal gjennom klasseromsundervisning og praktisk arbeid med prosjekter gi en innføring i musikkteatrets egenart, dramaturgi og virkemiddelbruk, samspillet mellom tekst og musikk, og det å skape musikkteater i et prosessuelt møte mellom skapende og utøvende kunstnere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om musikkteatrets sjangre og dets historie og egenart
 • har grunnleggende kunnskap om samspillet tekst og musikk som virkemiddel i musikkteater
 • ha grunnleggende kunnskap om dramaturgi i musikkteateret
 • har grunnleggende kunnskap om utvikling av tekst og sangtekst for musikkteater
 • har grunnleggende forståelse av komponering av musikk for musikkteater
 • ha grunnleggende kunnskap om verktøy for utvikling av nytt musikkdramatisk materiale.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle idéer til musikkdramatiske verker
 • kan kombinere tekst og musikk som tjener dramaturgien og en bærende idé
 • kan betydningen av sentrale tekstlige og musikalske verktøy i utviklingsprosessen
 • kan korrigere under veiledning
 • kan delta kreative prosjekter i krysningen mellom skapende og utøvende kunstnere

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for kreativt samspill og prosjektsamarbeid i grupper
 • har kunnskap om gruppedynamiske forhold i kreative prosesser på tvers av fagdisipliner.
 • har forståelse for musikkens og tekstens gjensidige avhengighetsforhold i musikkteateret som sjanger.

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

 Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, case-presentasjoner og musikalverksted. Skriving og forberedelse til fremføring, under veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, m.v. - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Mac/PC og skriveprogram for drama. Relevante musikkinstrumenter.

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra feltet. Praktisk arbeid og fremføring der gjester fra bransjen inviteres.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltagelse: Det stilles krav om 70 % deltagelse i undervisningen

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Praktisk eksamen i gruppe

Obligatorisk deltagelse gjennomføres i henhold til Retningslinjer for kapittel 3 Studier - med utfyllende bestemmelser for obligatorisk aktivitet, og informasjon gitt av emneansvarlig. 

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent obligatorisk deltagelse kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent deltagelse meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel 1: Praktisk eksamen i gruppe (4-5 studenter) med skriftlig underlag

Varighet: Tre uker skriftlig forberedelse, 8-10 minutter fremføring

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen: Kritisk Refleksjon/Prosessrapport

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av obligatorisk aktivitet: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Kontinuasjon følger ordinært opplegg i henhold til emnebeskrivelse.

Kontinuasjon av eksamensdel 1: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Kontinuasjon følger ordinært opplegg i henhold til emnebeskrivelse.

Kontinuasjon av eksamensdel 2: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke, med mindre man også må kontinuere eksamensdel 1. I så fall må hele emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Merknader

Anbefalte forkunnskaper: Noe kjennskap til drama og musikk