✕  Lukk søk

Forskningsgrupper

Forskningsaktiviteten ved Høyskolen Kristiania foregår ved avdelingene, såkalte schools.

Forskningsgrupper forankret på Høyskolen Kristiania:

Avdeling for kunstfag, design og media

Kai Hanno Schwind er leder av “Forskergruppen Kunstfag”, en forskergruppe med fokusområdet Kunstnerisk Utvikling (artistic research) i regi av Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio. Deltakerne er hovedsakelig herfra, men det er også ansatte fra institutt for Westerdals institutt for film og medier med i gruppen. Gruppen skal fasilitere samarbeid på tvers av instituttene, andre høyskoler og institusjoner i inn- og utlandet. Gruppen skal både utvikle og forske på ulike prosjekter innenfor Kunstnerisk Utvikling som fagfelt som belyser et relevant skjæringspunkt mellom akademia og kunstfeltet.

Akkurat nå holder de på med å planlegge en stor “presentasjonsdag kunstnerisk utvikling på Høyskolen Kristiania” i februar 2019. Her skal medlemmene presentere prosjektene sine og de skal avslutte med en panel-samtale.

Gruppens medlemmer:

Forskningsgruppa Forskning møter Kunst (FoKu-gruppa) består av både forskere og designere ved Høyskolen Kristiania. Gruppa arbeider tverrfaglig og på tvers av disipliner med å utvikle kunstutstillinger, antologier og perfomancer. Felles for medlemmene av gruppa er at de undersøker hva som befinner seg mellom såkalt FoU og KU-arbeid.  Hvordan kan forskere og designere formidle på en annen måte enn gjennom det vitenskapelige forskningsspråket? Hvordan kan kunst nå inn til den som ser på en annen måte enn mer tradisjonell kunnskapsformidling? Hver på sin måte jobber alle i gruppa med tekster og materiale som er i bevegelse, og de undersøker hva som glipper i det noe språkliggjøres.

Pågående prosjekt: ‘hist og her – mellom kunst og forskning’.

Gruppens medlemmer:

Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

Studier av ledelse og organisasjoner har lange røtter i samfunns- og humanvitenskapene. Jakten etter å forstå forholdet mellom individ og institusjon, samt forholdet mellom eksterne vilkår og intern organisering, har skapt et tverrfaglig lappeteppe av forskningsinteresser. Den faglige bakgrunnen til vår gruppe strekker seg over store deler av dette lappeteppet, fra sosiologi og økonomi til psykologi og biologi, og forskerne har bred erfaring fra arbeidslivet.

Våre forskningsfelt forenes i en grunnleggende interesse for hva som faktisk skjer med ledelse og organisasjon av næringsliv, offentlig sektor og idrett. Vår forskning på disse områdene inkluderer alt fra episoder som involverer enkeltpersoner, til strategiske valg for den enkelte bedrift og større samfunnstendenser. Dette anvendte fokuset gjenspeiler seg også i teoretiske og metodiske diskusjoner, der vi driver løsningsorientert forskning med sikte på å skaffe innsikt i sentrale fagutfordringer.

Forskergruppen ønsker å utvikle et forum der vi kan utvikle nye prosjekter og bistå hverandre i prosessen med å få dem gjennomført. For å få til dette, møtes deltagerne jevnlig for å diskutere ideer og presentere aktuell forskning.

Gruppens medlemmer:

Gruppens medlemmer:

Mer informasjon kommer.

Avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi

Forskerne i ACS bruker anvendt informatikk for å bygge bro mellom teknologi, industri og samfunn.

Gruppens medlemmer:

På denne laben kombineres atferdsvitenskap, økonomi og teknologi til å forske på handlingsmønstre i kommersielle settinger.

Gruppens medlemmer:

Les mer om Behavioural Lab

Forskningsgruppe Fagdidaktikk setter fokus på fagdidaktisk forskning, deling av undervisningserfaringer og applisering av pedagogisk-didaktiske grep i undervisningen. Forskning og praksis skal gå hånd i hånd for å skape nye og bedre måter å undervise på.

Gruppens medlemmer:

I IS forsker vi på hvordan forbedre IT-løsninger, strategier og metoder i næringsliv og offentlige virksomheter.

Gruppens medlemmer:

The mission of the Mobile Technology Lab (MOTEL), is to design, develop and deploy innovative and value-creating applications and services in individual and organizational contexts and evaluate their adoption, use, and impact.

Les mer om Mobile Technology Lab

Gruppens medlemmer:

Avdeling for helsevitenskap

Senskader etter brystkreftbehandling – med fokus på fatigue hos brystkreftoverlevere. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

Dette spørsmålet forsøker forskningsgruppen å finne svar på.

Det er forsket på akupunkturbehandling for senskader etter nødvendig kreftbehandling av brystkreft. Mange kvinner er plaget med fatigue etter gjennomgått kreftbehandling, og blir behandlet med Tamoxifen som en nødvendig etterbehandling. Tamoxifen kan øke forekomsten av hetetokter både på nattes- og dagtid, og dette kan bidra til fatigue. Derfor vil forskningsgruppen i tillegg til å finne ut om akupunktur behandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue, ha fokus på de sekundære utkommemålene hetetokter, søvn, livskvalitet, angst og depresjon.

Gruppens medlemmer:

  • Terje Alræk (Høyskolen Kristiania) – leder
  • Anette Sørensen (Høyskolen Kristiania)
  • Hilde Skjerve (Høyskolen Kristiania)
  • Hilde Prestehus Ødegård (AHUS)
  • Weidong Lu (Dana Farber Cancer Institute)
  • Gary Deng (Memorial Sloan Kettering Cancer Center)
  • Stein Atle Lie (Universitetet i Bergen)

Forskningsgruppen Anvendt folkehelse (AnFo) bygger på historien, verdiene, metodene og formålene til folkehelsearbeid på et lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Disse prosjektene fokuserer på hvordan samfunnsstrukturer, sosiale faktorer og personlige karakteristika påvirker livsstil og risiko for sykdom, samt hvordan disse fører til helsesvikt. Alle prosjekter inkluderer et brukerperspektiv og/eller brukermedvirkning. I dag omhandler AnFos tverrfaglige og sektorovergripende prosjekter historiske og kulturelle perspektiver på helse; faktorer som påvirker helse; salutogenese og patogenese; sykdom og skade; helsefremmende og forebyggende arbeid; folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt. Forskningsgruppen ble startet opp i 2019 og består av professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer samt en phd- og en masterstudent. Forskningsgruppen ønsker å inkludere flere masterstudenter.

Gruppens medlemmer:

Fysisk aktivitet-gruppa jobber med HOPP-prosjektet

Gruppens medlemmer:

Gruppen har fokus på pedagogisk forskning – både forskningslitteratur og relevante prosjekter ved Høyskolen.

Gruppens medlemmer:

Eksterne forskningsgrupper hvor ansatte fra Høyskolen Kristiania deltar:

Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

The CAS project ‘Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene’ challenges domesticaton as a foundational narrative of human civilization. Drawing on interdisciplinary scholarship, as well as landscape engagements in/of the Arctic, as well as in other places that are marginalised through the hegemonic narratives of the Neolithic Revolution, we seek to transcend some basic distinctions that conventional models of domestication brought about.

Questioning the notion of the domus, engaging the idea of more-than human sociality, and challenging the distinctions between natural history and cultural history, we explore alternative models and narratives of relational practices that can sustain human life on our planet.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Helge Hiram Jensenrepresentert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Marianne Lien fra UiO /CAS.

Centre for Research on Media Innovations explores how changing technologies, and changing modes of usage and engagement with media bring about media innovation and transformation of the media sector.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Anders Olof Larsson representert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Anders Fagerjord fra Universitetet i Oslo.

The European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) is an autonomous organisation with nearly 500 members from 40 countries interested in advancing academic research and knowledge in strategic communication.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Ketil Raknes representert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Anne Krogstad fra Universitetet i Oslo.

Forskningsgruppa studerer nye former for opplevelsesproduksjon og framvisninger innenfor reiseliv, media og kreative næringer i nord. Arbeidet i gruppa er preget av refleksjon, utprøving og utvikling av det postkoloniale teorifeltet i møte med komplekse dekolonialiseringsprosesser i nordområdene, der rettighetsavklaringer og interesseartikuleringer pågår.

Forskningen anerkjenner det komplekse, motsetningsfylte og maktrelevante ved slike prosesser gjennom kritiske analyser.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Helge Hiram Jensenrepresentert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Trine Kvidal-Røvik fra UiT, Norges arktiske universitet.

POLKOM skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Anders Olof Larsson og Ketil Raknes representert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Anne Krogstad fra Universitetet i Oslo.

The Centre on Social Movement Studies (Cosmos) is a network located at the Institute of Humanities and Social Science at the Scuola Normale Superiore, Florence.

It focuses on social movements as part of broader contentious politics. It promotes theoretically-driven empirical analyses on forms, dimensions, causes and impacts of social movements, in established democracies as well as authoritarian regimes.

Fra Westerdals institutt for kommunikasjon og design er Helge Hiram Jensenrepresentert i forskningsgruppen. Forskningsgruppen er ledet av Donatella della Porta.

Aktuelt